尚未定義

2016 English Summer Camp ng Kawanihan ng Sibil Gawain sa Lunsod ng Taipei

Ang Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei ay naghihikayat sa mga pamilya ng bagong imigrante na pag-aralin ng madaming uring wika ang kanilang mga anak. Ito ay patuloy na ipalalaganap sa darating na panahon.

2016 English Summer Camp ng Kawanihan ng Sibil Gawain sa Lunsod ng Taipei

Ginanap sa Wanhua New Immigrants’ Hall bawat araw ng Sabado mula Hulyo 2 hanggang Agosto 13, may 38 mag-aaral mula kindergarten hanggang Grade 6.

Ang tagapagturo ay si Kong Xiang Hua na naging miyembro ng pang-5 taon ng Committee ng Pangangalaga at Pagkonsela sa mga Bagong Imigrante. Naibahagi sa 2 antas, ginawa ang lahat ng pagtuturo sa Ingles sa pamamagitan ng pagkanta at pananalita.Si Titser Kong at ang kanyang anak na babae Kong Than Ya, kagradweyt lamang ng paaralang elementarya, ay magkasamang gumawa ng 「Don’t ask me where I come from」, isang aklat na may kuwento at mga guhit at larawan, naghihimok sa mga ikalawang henerasyon na imigrante na kilalanin ang sariling pagkakaiba at pagkakaroon ng iba’t-ibang kultura. Makikita ang aklat na ito at maaring basahin sa New Immigrants’ Hall sa Wanhua at sa Nangang.

基本字母介紹及發音練習

Pagpapakilala sa mga Alpabeto at Pagsasanay sa Pagbabasa

數字及顏色練習

Pagsasanay sa Bilang at Kulay

英語歌謠教唱

Pagtuturo sa mga Kanta

描繪自畫像

Pagguhit ng Sariling Larawan

成果展示-自畫像

Sariling Larawan

成果展示-我的手1

Bungang Gawa: Ang Aking Kamay

成果展示-我的手1

Bungang Gawa: Ang Aking Kamay