Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang TitlePostDate
1Mga magulang ng bagong imigrante sa junior high school, madalas may sagabal sa pakikipag-ugnay dahil hirap makipag-usap sa Chinese, nakakaapekto sa relasyon ng guro sa magulang, may maitutulong ba rito ang paaralan?2024-05-28
2Paano itutuloy ng anak ng bagong residente ang pag-aaral sa junior high school, mayroon bang kaugnay na tulong?2024-05-28
3Paano itutuloy ng anak ng bagong residente ang pag-aaral sa elementarya, mayroon bang kaugnay na tulong?2024-05-28
4Ano ang mga dokumentong dapat ihanda kapag nais ng bagong imigranteng irehistro ang anak sa pampublikong kindergarten sa Lungsod ng Taipei?2024-05-28
5Mayroon bang isinasagawang paggabay sa suliraning pagkakaiba ng kultura at pag-angkop sa mga bagong residenteng mag-aaral sa junior high school?2024-05-28
6Pagdating ng bagong residente sa Taiwan, maaari bang mag-aral ang anak sa pangkaraniwang pampublikong paaralan (junior high)?2024-05-28
7Pagdating ng bagong residente sa Taiwan, maaari bang mag-aral ang anak sa pangkaraniwang pampublikong paaralan (senior high / vocational)?2024-05-28
8Pagdating ng bagong residente sa Taiwan, maaari bang mag-aral ang anak sa pangkaraniwang pampublikong paaralan (elementarya)?2024-05-28
9Bukod sa pampublikong paaralan, maaaring bang pumunta ang anak ng bagong residente sa ibang uring paaralan?2024-05-28
10Kapag ang anak ng bagong residente ay tumira nang matagal na panahon sa Timog-Silangang Asya at hindi marunong ng wikang Chinese, paano siya mag-aaral pagbalik niya sa Taiwan?2024-05-28
11Paano kumuha ang bagong residente ng sertipikasyon sa pag-aaral sa junior high school (at paitaas)? Ano ang mga kaugnay na proseso at form?2024-05-21
12Paano magrehistro kung nais sumali sa pag-aaral para sa bagong imigrante? Mayroon bang website na nagbibigay ng kaugnay na impormasyon? 2024-02-16