Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman
Bilang PamagatPetsa ng Pagpapahayag
1Ano ang tuntunin sa Occupational Safety and Health Act Art. 6-2.3: “Upang maiwasan ang maling pisikal o mental na pinsala dulot ng aksyon ng ibang tao, sa panahon ng pagpapatupad ng tungkulin sa trabaho”? 2024-05-16
2Sino ang nangangasiwa sa pagpapayo sa pagsimula ng negosyo ng bagong imigrante?2024-05-16
3Anong uri ng pinsala sa trabaho ang dapat i-report? Ano ang mga kaugnay na tuntunin?2024-05-10
4Ano ang gagawin kapag may nangyaring malubhang pinsala sa lugar ng trabaho?2024-05-10
5Ano ang gagawin kapag natuklasang hindi nagawang mabuti ang proteksyon at kaligtasan sa lugar ng konstruksyon, nanganganib ang kaligtasan ng manggagawa o maaaring magdulot ng panganib sa publiko?2024-05-10
6Ano ang pamantayan ng Occupational Safety and Health Act sa manggagawang nagtrabaho sa labas sa araw na may bagyo?2024-05-10
7Ano ang gagawin kapag natuklasan ng amo o ng manggagawa ang pagkakaroon ng panganib sa oras ng pagpapatupad ng trabaho?2024-05-10
8Kapag nakaranas ng bullying sa pagpapatupad ng trabaho, ano ang mga hakbang na dapat gawin ng amo? Ano ang parusa?2024-05-10
9Ano ang tuntunin ng Pamamahala ng mga Operator ng Serbisyong Delivery sa Lungsod ng Taipei sa panahong may bagyo?2024-05-10
10Kapag natuklasan ng manggagawa ang pinaghihinalaang sakit mula sa trabaho, o pang-aabuso sa katawan o sa isipan, kanino maaaring magsabi? 2024-05-10
11Ano ang halaga ng perang benepisyo sa pinsala sa trabaho ng manggagawa sa Lungsod ng Taipei?2024-05-10
12Ano ang mga dokumentong dapat ihanda sa pag-apply ng perang benepisyo sa pinsala sa trabaho ng manggagawa sa Lungsod ng Taipei?2024-05-10
13Paano mag-apply ng perang benepisyo sa pinsala sa trabaho ng manggagawa sa Lungsod ng Taipei?2024-05-09
14Ano ang dapat gawin kapag may kakaibang resulta sa pagsusuri sa kalusugan ng manggagawa?2024-05-09
15Maaari bang tumanggi ang manggagawa sa paggawa ng pagsusuri sa kalusugan?2024-05-09
16Aling ospital ang nagsasagawa ng pagsusuri sa kalusugan ng manggagawa?2024-05-09
17Paano i-report ang pamamahala sa magkakaibang antas ng pagsusuri sa kalusugan ng manggagawang nasa trabahong may kakaibang pinsala sa kalusugan?2024-05-09
18Sino ang dapat magpasan ng gastusin sa pagsusuri ng kalusugan ng manggagawa?2024-05-09
19Ano ang mga kaugnay na tuntunin sa pagsusuri sa kalusugan ng manggagawa?2024-05-09
20Anong uri ng industriya na dapat isagawa ng amo ang pagsusuri sa kalusugan ng manggagawa?2024-05-09