尚未定義
May serbisyong 「Pag-upa at paghiram ng lugar」 sa https://www.e-services.taipei.gov.tw/.  Kapag may pangangailangan sa pagsasagawa ng aktibidad, gumawa ng aplikasyon na nababagay sa layunin ng paggamit ng lugar at maghanap ayon sa uri ng lugar o ayon sa namamahalang distrito.
 
1. Ayon sa uri ng lugar:
https://www.e-services.taipei.gov.tw/hypage.exe?HYPAGE=web_new/place.htm
 
2. Ayon sa namamahalang distrito:
https://www.e-services.taipei.gov.tw/hypage.exe?HYPAGE=rent/rent.htm
 
3. Para sa paghihiram sa ilalim ng Departamento ng Sports:  https://sports.tms.gov.tw/   (may kalakip na e-file ng tagubilin)