Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Unit na nagsasagawa

Oras ng serbisyo: 9:00 A.M. ~ 5:00 P.M sa Lunes ~ Biyernes

Ahensiyang Panlipunan

Pangkalusugang insurance upang tulungan ang mga sambahayang may mababang kita
1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 1610-1612

Mga Serbisyo ng maagang pagtulong o interbensiyon para sa mga batang retarded

(02)27568852
(02)27568852

Pansuportang programa upang tulungan ang mga bagong imigrante ng mga organisasyong hindi pampamahalaan
1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 6969~71

Kawanihan ng Edukasyon

Kaugnay na impormasyon ng pag-aaral sa paaralang primarya, pangunahing edukasyon ng nasa hustong gulang, kolehiyo ng komunidad
1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 1216

Kawanihan ng Kalusugan

Kaugnay na impormasyon ng mga pagbisita ng bagong kasal, mga pagbisita ng bagong panganak, eksaminasyon bago ang panganganak, at genetic na tulong pangkalusugan
1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 7118

Kawanihan ng Paggawa

Pagsasanay sa trabaho
(02)28721940 hanggang 214.288

Serbisyo sa pangengempleo
(02)2308-5231 hanggang 716 (mamamayan ng ibang bansa)
(02)2308-5231 hanggang 703 (mainland)

Kawanihan ng mga Gawaing Sibil o Civil Affairs Bureau

Nasyonalidad, batas sa pagpaparehistro ng sambahayan at ID card
1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 6261

Tanggapan ng Pangkalahatang Pagtutuos (General Accounting Office)

Pang-estadistikang pag-aanalisa ng katangian ng populasyon, trabaho, edukasyon at kultura, edukasyon ng mga bata at iba pa ng mga bagong imigrante
1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 7632

Departamento ng Ligal na Usapin

Serbisyong Ligal na Pagpapayo 1999 (02-27208889 kapag tumatawag mula sa ibang lungsod o county) ext. 6168

Kawanihan sa Mga Gawaing Pangkultura

Tulong sa mga pangkulturang gawain
1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 3527

Kawanihan ng Transmisyon ng Turismo

Aliwan, mga magagandang lugar na nauugnay sa pagkain sa Taipei
1999 (sa labas ng county/lungsod 02-27208889) hanggang 3343

Tanggapan ng Pulisya

Sangay ng pandayuhang gawain ng tanggapan ng pulisya (Police Clearance)
02-2381-7494、02-2375-2105
02-2381-7494,02-2375-2105

Puwersa ng pulisya para sa kababaihan at kabataan
02-2759-2016、2759-0827
02-2759-2016,2759-0827

Ahensiya ng Pagsasanay para sa mga Tagapaglingkod sa Publiko

Pagtatanong para sa Taipei e course
2932-0212 hanggang 552


Mga Club sa Bawat Distrito ng Taipei