尚未定義

Subsidiya sa Pagpapalaki ng Batang Wala pang Dalawang Taon Gulang

Subsidiya sa Pagpapalaki ng Batang Wala pang Dalawang Taon Gulang

■ Dapat angkop sa mga sumusunod na regulasyon ang mabibigyan ng subsidiya:
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
Note: Ang Subsidiya sa Pagpapalaki ng Batang Wala pang Dalawang Taon Gulang at ang Subsidiya sa Pagpapalaki sa Bata sa Lunsod ng Taipei ay parehong benepisyo sa pamumuhay kaya’t hindi maaaring kunin na pareho.
 
■ Halaga ng Subsidiya:
1.   Hindi umabot sa 20% ang gross income tax rate sa pinakamalapit na isang taon: $2,500 bawat buwan sa bawat bata.
2.   Middle low-income household: $4,000 bawat buwan sa bawat bata.
3.   Low-income household: $5,000 bawat buwan sa bawat bata.
4.   Umaangkop sa isa sa kondisyon sa itaas at pangatlo o higit pa sa bilang ng anak, madadagdagan ng $1,000 ang bawat anak sa bawat buwan.
 
■ Dapat ihanda ang:
1.   Aplikasyon form.
2.   ID ng aplikante (ama at ina, legal guardian o ang tutoong tagapag-alaga) at ng bata (tulad ng photostat copy ng household registration certificate).
3.   Photostat copy ng postal account passbook o bankbook account ng bancong ginagamit ng City Treasury (Taipei Fubon Bank) ng aplikante.
4.   Kapag ang isa sa aplikante ay mamamayan na walang permanenteng residenteng nakarehistro sa Taiwan, mamamayan ng Tsina o tagadayuhan, maglakip ng photostat copy ng Alien Resident Certificate o ng pasaporte.
 
■ Tagasagawa
Social Welfare Section ng District Office kung saan rehistrado ang bata
Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei, Kawanihan ng Panlipunang Gawain, Women Welfare and Childcare Section: 1999 ext. 1624-1625
 
Para sa karagdagang impormasyon, alamin mula sa Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei, Kawanihan ng Panlipunang Gawain