尚未定義

Pampaiwas na kalusugan at pangangalaga sa mga bata

1. Pag-iwas at mga item sa serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, pati na rin ng iskedyul ng subsidiya para sa mga bata na edad 0-7?
A:(1) Dalawang item ng serbisyo:
◎Pagsusuri ng katawan: magsuri para sa pampersonal at pampamilyang kasaysayang medikal, pakikinig, inspeksiyon sa mata at cavity ng bibig, pagtatasa sa paglaki at pag-unlad, at iba pa.
◎Gabay sa edukasyong pangkalusugan: pagpapasuso sa gatas ng ina, pagsusuri sa bagong panganak na sanggol, pagbibigay ng pagkain bilang karagdagan sa pagpapasuso, paglaki ng sanggol, pangangalaga sa cavity ng bibig at paningin, pag-iwas sa pinsala sa aksidente, at iba pa.
(1)7 beses na iskedyul ng subsidiya, kabilang ang: 0-2 buwan, 2-4 buwan, 4-10 buwan at 10-18 buwan pagkatapos ipanganak, 1.5-2 taong gulang at 3-7 taong gulang.

2. Saan tinatanggap ang mga serbisyo sa pag-iwas ng mga bata at mga serbisyo sa panangalagang pangkalusugan?
A: Ang itinalagang medikal na mga institusyon ng pampaiwas ng mga bata at pangangalagang pangkalusugan (309 lahat) ay maaaring tingnan sa Central Health Insurance Bureau, Health Department of Council (http://www.nhi.gov.tw/)/general http://www-ws.gov.taipei/001/Upload/public/online application at tingnan/magtanong ukol sa mga item ng itinalagang medikal na institusyon ng pangkalusugang insurance.

3. Aling mga kagamitan ang dadalhin habang tumatanggap ng pampaiwas ng mga bata at mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan?
A: Tandaan ang pagdala ng pangkalusugan manwal ng mga bata at IC card ng pangkalusugang insurance. Kailangan lang bayaran ng mga magulang ang mga bayarin sa pagpaparehistro.

4. Ano ang maitutulong ng pangkalusugang manwal ng mga bata sa iyon?
A:(1) Pana-panahong pagsusuri sa pampaiwas ng mga bata at pangangalagang pangkalusugan, iskedyul ng pampaiwas at pagbabakuna-Ang pamahalaan ay nagbibigay sa mga maliliit na bata ng regular na pampaiwas at inspeksiyon sa pangangalagang pangkalusugan, pati na rin ng libreng mga item ng pagbabakuna batay sa edad. Tingnan ang pampaiwas ng mga bata at iskedyul ng subsidiya sa pangangalagang pangkalusugan at form ng talaan, pati na rin ng iskedyul ng pagbabakuna at form ng talaan ng pangkalusugang manwal ng mga bata para sa mga item.
(2) Pagbuo ng indeks ng screening (mga item sa rekord ng magulang at rekord ng pagsusuri sa kalusugan ng manwal) Sasagutan ng mga magulang ang kaugnay na 「mga item ng rekord ng magulang」nang maaga, maaari nilang tingnan nang malaya ang estadong pangkalusugan ng mga bata, irekord ang mga tanong na kailangan ninyo upang kumonsulta sa doktor at iprisinta ang mga doktor bilang reperensiya habang nag-iinspeksiyon. Para sa mahalagang 「rekord sa pangkalusugang eksaminasyon」, sasagutan ng doktor ang mga item ng estado ng kalusugan ng mga bata at mga item na panggabay.
(3) Tsart ng datos ng paglaki ng mga bata-sakop ng bagong bersiyon ng tsart ng datos ng paglaki ng mga bata o children growth curve chart (p67 ng manwal ng kalusugan ng mga bata). Ihambing ang index value ng haba ng katawan/taas ng mga bata, sirkumperens ng ulo (3 uri ng index lahat) batay sa kasarian at ganap na termino/edad ng mga bata. Sa karaniwang pananalita, normal para sa mga index ng paglaki ng bata na bumababa sa pagitan ng mga linya/datos ng ika-97 porsiyento at ika-3 porsiyento.
(4) Gabay sa edukasyong pangkalusugan kaugnay ng pangangalaga ng bata-pagpapasuso, pagkain ng masustansiya sa pagkabata, subsidiyang makukuha ng wala pa sa panahong naipanganak na sanggol, at iba pa.

5. Q: Paano malalaman kung mabagal o hindi ang paglaki ng isang anak?
A:
(1) Regular na itala ang taas, timbang at ang palibot ng ulo ng anak: maaaring gumawa ng pagtukoy alinsunod sa bagong bersyon ng mga tsart ng paglaki ng mga anak na ibinigay ng Kawanihan ng Pagtataguyod sa Kalusugan (i-download mula sa website ng Kawanihan ng Pagtataguyod sa Kalusugan o hilingin mula sa mga medikal na institusyon).
(2) Obserbahan ang araw-araw na sitwasyon sa pamumuhay ng anak: kapag na-obserbahan ng mga magulang at mga kawani sa pagtuturo at seguridad ng kindergarten at natuklasan ang hindi normal na sitwasyon sa pagkilos, pag-unawa, kaalaman at pag-unawa sa nararanasan at nadadama, pananalita, emosyon, pag-akma sa sitwasyon at ibang mga pagkilos ng anak kumpara sa mga kasama na kaparehong edad, dapat tanungin ang mga eksperto para sa maagang pagsusuri at pagtatasa.
(3) Serbisyong pangkalusugan na regular preventive para sa mga bata: para sa mga bata na nasa ilalim ng 7 taong tulang na may pitong pagsusuri ng kalusugan, pagtulong sa pag-unawa sa sitwasyon na kalusugan ng propesyonal na mga medical staff. Maaring pumunta ang magulang sa website ng Department of Health, Taipei City Government/Mahalagang serbisyo/ 「Checklist ng Child Development Taipei」 para sa online checklist. Checklist ng edad (13 species) ay ang mga: 4 na buwan, 6 na buwan, 9 na buwan, 1 taon gulang, 1 taon at 3 buwan, 1 taon, 6 na buwan, 2 taong gulang, 2 taon 6 buwan, 3 taong gulang, 3 taon at kalahati, apat na taong gulang, 5 taong gulang, 6 na taon gulang). Bukod dito ay magpunta sa  「Taipei Screening para sa Early Intervention for Children」 Sa kasalukuyan ay nag-aalok ng anim na buwan, 12 buwan, 18 buwan at 30 na buwan) upang makatulong sa mga bata sa bahay ang pag-screening.
(4) Kung ang inyong anak ay mayroong isang hindi normal na screening sa mga sakit sa metabolismo sapul sa pagkapanganak (tulad ng hypothyroidism o mababang aktibidad ng thyroid, galactosemia o kakulangan sa galactose, phenylketonuria, atbp.) o nagtataglay ng mataas na mga salik ng panganib o mga problema sa kalusugan (tulad ng napaagang kapanganakan, mababang timbang sa pagkapanganak, mga sakit sapul sa pagkapanganak, impeksiyon sa panahon ng pagbubuntis ng ina, kakapusan sa paghinga sapul sa pagkapanganak at mga sugat sa utak sa proseso ng pagkapanganak atbp.), kinakailangan ng espesyal na atensyon sa sitwasyon ng paglaki ng may regular na kasunod na pagpapaggamot nang wala sa ospital.