尚未定義

Pangmedikal na Tulong na Salapi

Pangsubsidyang itam

Ibinibigay na bagay at nilalaman

Halaga ng subsidiya

Institusyon

Tulong para sa mabuting pagbubuntis at pagsusuri sa panganganak

1. Pagsusuri bago mabuntis pagkatapos ng kasal

May-asawang lalaki/babae na walang pang anak
1. Babae: 8 item tulad ng urinalysis, rubella igg, antibody ng bulutong-tubig, pagsusuri sa dugo, , screening sa AIDS, thyroid stimulating hormone, lupus erythematosus.

2. Lalaki: 5 item tulad ng urinalysis, pagsusuri sa dugo, screening sa syphilis, screening sa AIDS, pag-aanalisa sa semen.

Magbibigay-subsidiya sa mga babae ng 1,595Yuan para sa bawat item, sa mga lalaki ng 655Yuan para sa bawat item (di-kasali ang mga bayad sa pagpaparehistro at diyagnosis)

http://www.health.gov.tw/ , ang website ng Kawanihan ng Kalusugan upang tingnan ang itinalagang medikal na institusyon ng lungsod sa「Tulong para sa mabuting pagbubuntis」 o i-dial ang 1999 hanggang 1813.

2. Screening sa Down syndrome para sa buntis

Isa para sa subsidiya:
1. Paunang screening para sa Down syndrome (hyalomere ultrasonic inspection ng likod ng leeg para sa fetus, serum test para buntis): ang mga babaeng buntis nang 11~13 linggo na may rehistro ng pamilya sa Lungsod ng Taipei.
2. Screening sa kalagitnaan ng yugto para sa Down syndrome (serum test para sa buntis): mga babae na buntis nang 14~20 linggo na may rehistro ng pamilya sa Lungsod ng Taipei.

Isa para sa subsidiya:
1. Magsu-subsidiya ng 2,200Yuan para sa bawat item ng paunang screening sa Down syndro
2. Magsu-subsidiya ng 1,000Yuan para sa bawat item ng Down syndrome sa kalagitnaan ng yugto.

(di-kabilang ang mga bayarin sa pagpaparehistro at diyagnosis)

I-click http://www.health.gov.tw/ , ang website mh Kawanihan ng Kalusugan, upang matinan ang mga itinalagang mga medikal institute (kabilang ang Pinag-isang Munisipyo ng Ospital」 o i-dial ang 1999 hanggang 1813.

Subsidiya bago ang panganganak

1. Gastos sa pangangalaga bago manganak

1. Depende sa residensiya na ipinarehistro ng asawa na may nasyonalidad ng Republika ng Tsina, at pinapangasiwaan batay sa pamamaraan ng programa, kung ang kinauukulang binigyang subsidiya ay may nasyonalidad ng ibang bansa o walang pangkalusugang insurance bago maglagay ng rehistro ng pamilya sa mainland ng Tsina.
2. Sampung beses na tulong sa bawat sanggol

Pangalan ng Ospital:3,465 Yuan.

Pangalan ng Klinika:2,935 Yuan.

I-click ang http://www.health.gov.tw, ang website ng Kawanihan ng Kalusugan upang tingnan ang kaugnay na impormasyon sa 「Pasaporte ng bagong imigrante」o i-dial ang 1999 hanggang 1834.

2. Genetic na diyagnosis bago manganak

Kapag natugunan ang alinman sa sumusunod na mga kondisyon: (nangangailangan ng patunay ng screening):
1. Ang buntis ay higit sa 34 taong gulang.

2. Ang buntis ay nadiyagnos/napatunayang may alinman sa sumusunod na mga kondisyon
(1) Ang prinsipal/asawa ay nagtitiis mula sa sakit sa pagkasilang.
(2) Nagkaroon dati ng abnormal na mga anak.
(3) Ang pamilya ay my sakit ng lahi (genetic).

3. Ang panganib ng abnormalidad sa chromosome para sa buntis ay mas mataas kaysa 1/270 sa panahon ng secreening sa serum.

4. Ang fetus o sanggol sa sinapupunan ng buntis na nasuring abnormal posible sa panahon ng ultrasonic screening.

Pag-aanalisa at pagsusuri ng amniotic fluid: 5,000Yuan

(Para sa buntis na higit sa 34 taong gulang mula sa pamilyang mababa ang kita o nagkaroon ng mga sanggol na may congenital anomalies, ang institusyon ng pangongolekta ng specimen ay magbabawas sa bayarin sa pangongolekta sa specimen na 3, 500Yuan)

(di-kabilang ang mga bayarin sa pagpaparehistro at diyagnosis, ang kulang ay babayaran nang sarili)

1. Inspection Institute of Genetic Disease na inapruba ng Central Competent Authorities.

2. I-click ang http://www.health.gov.tw, ang website ng Kawanihan ng Kalusugan upang tingnan ang kaugnay na impormasyon sa 「May kaugnayang mga batas at regulasyon sa pangangalagang pangkalusugan/Mga pamamaraan sa genetic na kalusugan
Mga paraan ng pagbawas sa singil o subsidiya」o i-dial ang 1999 hanggang 1834.

3. Group B streptococcus screening para sa buntis

Ang mga babaeng buntis nang 35 linggo, na hindi hihigit sa 38 linggo, binigyan ng isang Group B streptococcus screening para sa mga babae, na nakatutugon sa sumusunod na mga kondisyon:
1. Ang buntis na may nasyonalidad ng Republika ng Tsina.
2. Depende sa residensiya na ipinarehistro ng asawa na may nasyonalidad ng Republika ng Tsina, at pinapangasiwaan batay sa pamamaraan ng programang ito, kung ang bagay na binigyang subsidiya ay may dayuhang nasyonalidad o walang rehistro ng pamilya sa mainland ng Tsina.

500Yuan
(di-kabilang ang mga bayad sa pagpaparehistro at diyagnosis, ang kulang ay babayaran nang sarili)

I-click ang http://www.health.gov.tw, ang website ng Kawanihan ng Kalusugan upang tingnan ang kaugnay na impormasyon sa 「Genetic na kalusugan」o i-dial ang 1999 hanggang 1815.

Subsidiya sa bagong panganak na sanggol

1. Screening sa pakikinig ng bagong panganak na sanggol

Alin man sa Ina o Ama na naka-domiciled sa bagong silang na sanggol sa loob ng tatlong buwan.

700 Yuan (di-kasali ang bayarin sa pagpaparehistro at sa diyagnosis)

1. Screening isagawa sa pandinig kinontrata na ospital.

2. Kaugnay na Health-impormasyon sa website ng pagtatanong corner “Ina at anak aralin ukol sa pagpabuti ng lahi” o tumawag sa sa 1999 extension 7112.

2. Screening ng congenital heart disease kritikal sa bagong panganak

  1. Kinontratang ospital sa lungsod ay ipinanganak pitong araw ng bago panganak

100 Yuan

1. Execute ng kritikal na congenital heart disease sa contracted ospital.

2. Sa mga impormasion mangyari pumunta sa 衛生局 website na “Maternal and Child eugenics” zone o contact 1999 extension 7112.