尚未定義

Pag-iwas sa Malubha, Kakaiba at Nakakahawang Pulmonya (Wuhan Pneumonia) (2-1)

Ano ang dapat gawin upang maiwasan ang malubha, kakaibang at nakakahawang pulmonya?

1. Mga paraan sa pag-iwas sa sakit:
(1) Dapat gumamit ng pantakip sa bibig (mouth mask) kapag may lagnat o ubo.
(2) Ugaliin ang madalas na paghugas sa kamay gamit ang sabon.
(3) Iwasan ang pagpunta sa lugar na may maraming tao tulad ng palengke at ospital. Kapag kinakailangang pumunta sa ospital, gumamit ng mouth mask.
(4) Iwasan ang paghawak sa mga hayop at ibon.
 
2. Kung masama ang pakiramdam ng katawan o kapag may hinalang mga sintomas:
Kung nagkaroon ng lagnat, sintomas (tulad ng ubo) sa daluyan ng paghinga at nagkaroon ng paglalakbay o malapit na pakikipagsalamuha sa taong maysakit sa nakaraang 14 na araw bago nagkasakit, gumamit agad ng mouth mask at kusang tumawag sa 1922 hotline o sa 2375-3782 Hotline sa Pag-iwas sa Sakit sa Lungsod ng Taipei. Pumunta agad sa pagamutan ayon sa tagubilin at ipaalam ang araw ng paglalakbay, trabaho, ang pakikipagsalamuha sa maysakit at kung mayroon mang nakasamang mga ibang tao pa.
 
3. Paano magbigay ng tulong kapag may hinalang sintomas ang taong nasa kapaligiran mo:
   Ipagamit ang mouth mask at kusang tumawag sa 1922 hotline o sa 2375-3782 Hotline sa Pag-iwas sa Sakit sa Lungsod ng Taipei. Pumunta agad sa pagamutan ayon sa tagubilin at ipaalam ang araw ng paglalakbay, trabaho, ang pakikipagsalamuha sa maysakit at kung mayroon mang nakasamang mga ibang tao pa.
 
⚠ Para sa mga kaugnay na impormasyon ukol sa pag-iwas sa sakit: Kagawaran ng Kalusugan Sentro ng Pag-iwas sa Sakit  https://www.cdc.gov.tw/
☎ Hotline sa Pag-iwas sa Sakit 1922
☎ Hotline para sa mga Tagadayuhan 0800-024-111