Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Simula Enero 1, 2023, ang tagadayuhang nagpositibo sa COVID-19 sa Taiwan at walang pagkilanlan sa health insurance, kailangan sariling bayaran ang paggagamot sa isolation (C/12-3)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center (CECC), simula Enero 1, 2023, ang tagadayuhang nagpositibo sa COVID-19 sa panahon na nasa Taiwan at walang pagkilanlan sa health insurance, kailangan sariling bayaran ang mga gastusin sa paggagamot sa isolation.


Paliwanag ng CECC, bilang pagtugon sa unti-unting pagdami ng manlalakbay sa Taiwan, simula Enero 1, 2023 (simula ng araw ng isolation), nasasailalim ang patakaran sa pagbayad ng gastusin sa paggagamot sa isolation ng taong nagpositibo sa COVID-19:


2. Bukod sa mga nabanggit na tao sa unahan na tagadayuhan at walang pagkilanlan sa health insurance at nagpositibo sa panahon na nasa Taiwan, sariling ipapasan ang mga kaugnay na gastusin sa pagpapagamot habang nasa isolation.


Isinaad ng CECC, dahil nagbago ang patakaran sa pagbayad ng mga gastusin sa pagpapagamot ng taong nagpositibo, ang tagadayuhang nagpositibo sa swab test habang nasa Taiwan at walang pagkilanlan sa health insurance, hindi maaaring gumamit ng video call sa pagkonsulta, at dapat pumunta sa itinakdang pagamutan ng Kagawaran ng Kalusugan sa pamahalaan ng bawat lugar para sa mga dayuhang may COVID-19 at magbabayad nang sarili (ilalagay ang bagong listahan sa website ng Centers for Disease Control https://gov.tw/e2R). Kapag nasuring positibo ng doktor, ihihiwalay na magpapagamot sa pagamutan nang ayon sa “Patakaran sa Paggagamot ng mga Kasong Positibo” o dadalhin sa quarantine center, quarantine hotel o itinakdang lugar ng Kagawaran ng Kalusugan para sa home isolation hanggang naaayon sa kondisyong matapos ang isolation. Dapat sariling ipasan ng taong nagpositibo ang mga gastusin sa paggagamot kung na-isolate at na-confine sa ospital, mga babayarin sa konsultasyon o emerhensya kaugnay sa COVID-19 sa araw ng isolation, bayad sa mga gamot laban sa sakit, babayarin sa pangangalaga sa paggagamot at iba pang gastusin sanhi ng paggagamot.


Ipinahayag ng CECC, ang iba pang mga kaugnay na ahensya (Ministri ng Ugnayang Panlabas, Ministri ng Interior, Ministri ng Edukasyon, Ministri ng Transportasyon) ay tumutulong sa pagpapalaganap ng mungkahing kumuha ng medical insurance ang mga dayuhang walang pagkilanlan sa National Health Insurance, kasama ang mga turistang manlalakbay, mga exchange students na pumaparito sa Taiwan sa maiksing panahon at iba pa, bago tumuloy rito sa Taiwan. Dapat sundin ang kasalukuyang mga hakbang sa pag-iwas sa sakit sa panahon na naririto sa Taiwan. Magdala ng panghugas ng kamay tuwing nasa labas at panatiliin malinis ang kamay sa anumang panahon. Ipatupad ang tamang paghuhugas ng kamay pagbalik sa tirahan. Gumamit ng facemask at humingi ng medikal na atensyon sa lalong madaling panahon kapag may lagnat, sintomas sa paghinga, pagtatae o pag-iiba sa pang-amoy o panlasa. Huwag sumakay sa pampublikong transportasyon at huwag pumunta sa iba pang pampublikong lugar. Tiyakin ang kaligtasan ng pag-iwas sa epidemya.