Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Special Proyektong Ligtas na Pagturok ng Covid-19 Bakuna para sa mga Overstaying na Dayuhan (C/1-4)


A. Sino ang kwalipikado: Mga tagadayuhang lumampas na sa panahon ng pagtigil (pagtira) rito (sakop ang mga nasa detention center at mga kusang sumuko sa awtoridad, mga taong may ibang tirahan kapalit ng pag-shelter at mga taong hindi pa naiimbestigahan)
 
B. Paraan ng pagsasagawa:
  (1) Hindi tumatanggap ng bayad (Walang babayaran sa pagturok ng bakuna).
  (2) Hindi irereport (Ang mga ospital at klinika na nagbibigay ng bakuna ay hindi magrereport sa pulis o awtoridad na gumagawa ng imbestigasyon sa imigrante at kaayusan ng lipunan.)
  (3) Hindi gagawin na batayan sa pag-iimbestiga (Ang mga impormasyon sa pagbakuna ay hindi gagawin na batayan sa pag-iimbestiga ng National Immigration Agency.)
  (4) Hindi paghihigpitan (Hindi mapapasailalim sa patakarang pagbabawal ng pagpasok sa bansa o hindi pagbigay ng permiso sa nakatakdang panahon kapag kusang sumuko at naturukan ng unang dose ng bakuna, umalis sa bansa sa loob ng 6 na buwan matapos magsimula ang regular na international flights sa pagitan ng dalawang bansa.)

C. Panahon ng pagpapatupad: Mula Disyembre 3, 2021 hanggang Enero 31, 2022 (Maaaring baguhin ng CECC ayon sa kalagayan ng pandemya)
 
D. Lugar ng pagsasagawa:
  (1) Kapag ang taong babakunahan ay nasa detention center, ang lugar ng pagbabakuna ay ilalagay sa mga mas malaking detention center ng NIA.
  (2) Kapag ang taong babakunahan ay kusang sumuko sa awtoridad, mga taong may ibang tirahan kapalit ng pag-shelter at mga taong hindi pa naiimbestigahan, ang lugar ng pagbabakuna ay mga ospital at pagamutan sa iba’t ibang lugar sa Taiwan na itinakda ng Centers for Disease Control (CDC) o sa iba pang takdang lugar (tulad ng simbahan o lugar na bigay ng non-government organizations).
 
E. Nilalaman ng Propaganda:
  (1) Kung ikaw ay overstaying na manggagawa o lumampas na sa panahon ng pagtigil o pagtira rito, inuudyok ka namin na tumawag agad sa mga sumusunod na local asosasyon: Catholic Archdiocese ng Taipei, Chinese Muslim Association, Taiwan Association for Sustainable Community Development, at gawin ang rehistrasyon sa pagnais na maturukan ng COVID-19 bakuna. Pagkatapos nito, pumaroon sa nakatakdang ospital, pagamutan o lugar ng bakuna ayon sa matatanggap na abiso sa petsa at oras. Dalhin ang pasaporte, ARC at iba pang dokumento ng pagkilanlan.
  (2) Hindi ka maiimbestigahan dahil sa pagrehistro sa nais na magpabakuna. Ang ospital o pagamutan ay hindi magrereport sa pulis o awtoridad na gumagawa ng imbestigasyon sa kaayusan ng lipunan at walang sisingilin na anumang gastos sa pagbakuna.
  (3) Para sa anumang katanungan sa pagrehistro sa pagturok ng COVID-19 bakuna, maaaring tumawag sa Ministri ng Labor o sa local na Special Brigade at service station ng NIA.
 
F. Para sa ibang detalye, tingnan ang website ng Ministri ng Interior, National Immigration Agency, New Immigrant Empowerment Development Information Website