尚未定義

Tingnan ang pagpapaliwanag ni NTUH Dr. Zhang Sang Chun sa video ukol sa tamang paggamit ng mouth mask at paghuhugas ng kamay (2-2)

Kailan kinakailangan gumamit ng mouth mask?
Mahalaga ang madalas na paghugas ng kamay!
【Maaaring ibahagi】https://youtu.be/gHc9WcEKWX4
💡Sumali sa Sentro ng Pag-iwas sa Sakit LINE upang makakuha ng pinakabagong impormasyon ukol sa pag-iwas sa sakit https://page.line.me/vqv2007o
Paalala sa mamamayan: May sapat lamang na magagamit na mouth mask, huwag magtinggal ng mouth mask!
⚠️ Kapag may nakitang nagtitinda ng mask sa hindi makatwirang presyo, tumawag at ireklamo sa Hotline Serbisyo para sa Mamimili ☎️1950.