Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Disyembre 1 sisimulan ang “Proyekto Pag-iwas sa Sakit sa Panahon ng Taglamig”, mangyaring sumunod at gawin ng publiko at ng mga pagamutan at klinika. (11-1)

Ipinahayag ng Central Epidemic Command Center (CECC) ngayong araw (ika-18) na sa pagsapit ng panahon ng taglamig, patuloy na tumataas ang epidemya COVID-19 sa buong mundo. Umabot sa pinakamataas na bilang ng taong nakumpirmang may sakit sa isang araw sa maraming bansa. Patuloy na nadadagdagan din ang kasong dala ang sakit sa pagpasok sa bansa. Upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng sakit sa lokal komunidad at maiwasan na maging pasan sa sistemang panggagamot, inilunsad ang “Proyektong Pag-iwas sa Sakit sa Panahong Taglamig” Disyembre 1, 2020, pinatitibay ang mga hakbang sa “border quarantine”, “pag-iwas sa sakit sa lokal komunidad” at “mga pagtugon sa panggagamot” . Dapat sumunod at ipatupad ng lahat ng tao at ng mga klinika at pagamutan.

1. Border Quarantine: Dapat magbigay ng negatibong resulta ng COVID-19 RT-PCR eksamen na nagawa sa loob ng nakaraang tatlong araw bago sumakay sa eroplanong papasok dito sa bansa o magpapalit ng eroplano rito.

Ipinahayag ng CECC na patuloy ang paglala ng international pandemic. Inaasahan na dadami ang bilang ng mga taong darating sa bansa sa katapusan nitong taon hanggang sa susunod na taon. Upang mapalakas ang kaligtasan sa mga sakit, mula Disyembre 1 hanggang Pebrero 28, ang lahat ng taong darating sa Taiwan mula sa airport o mga naglalakbay at magpapalit ng eroplano rito, anumang pagkikilanlan (lokal mamamayan o tagadayuhan) o dahilan ng pagpunta rito sa Taiwan (pag-aaral, trabaho, serbisyong diplomatiko at iba pa), dapat maglakip ng “Report ng Negatibong Resulta sa COVID-19 RT-PCR na gawa sa nakaraang 3 araw bago maaaring sumakay sa eroplanong papunta rito sa Taiwan. Ang Kagawaran ng Transportasyon ang mangangasiwa sa bawat kumpanya ng eroplano. Kapag natuklasang hindi tutoo ang report sa eksamen, o tumanggi, umiwas, humadlang sa pagpapatupad ng kaugnay na panukalang pag-iwas sa sakit, mapaparusahan ng multang NT$10,000-150,000 ayon sa Batas sa Pagpigil ng Nakakahawang Sakit Art. 58 at 69. May pananagutang kriminal rin sa kasong palsipikasyon ng dokumento ang hindi tutoong bahagi sa report sa eksamen.

Sinabi ng CECC na dapat manggaling sa awtorisadong pagamutan ng pamahalaan ng pinagmulang bansa ang “Report ng Negatibong Resulta sa COVID-19” at nakasulat sa wikang Ingles, Tsino o may pagsasalin sa dalawang wika. Dapat nakasaad ang pangalan (pareho sa pasaporte), kaarawan (o bilang ng pasaporte), araw ng eksamen at araw ng resulta, pangalan ng sakit, paraan ng eksamen at resulta ng eksamen. Sumusunod ang mga kaugnay na panukala at mga dapat sundin na bagay:

Maaaring tanggapin ang mga dokumentong nasa wikang Pransiya o Kastila at ibang wika bukod sa Tsino at Ingles, ngunit inaakalang opisyal na wika ng pinagmulang bansa at maunawaan ng mga nagtratrabaho sa airline kumpanya ng pinagmulang bansa.
 
Ang pagbilang ng tatlong araw ng report ng eksamen bago sumakay sa eroplano ay tumutukoy sa tatlong araw ng trabaho matapos gawin ang eksamen at hindi kasama ang mga araw ng pahinga ayon sa lokal pamahalaan ng pinagmulang bansa.
 
Maaaring nasa papel (orihinal o Photostat) o e-file ang resulta ng eksamen. Dapat malinaw, mauunawaan, tama at kumpleto ang nilalaman ng resulta.

2. Pag-iwas sa Sakit sa Lokal Komunidad: Dapat gumamit ng facemask sa pagpasok sa 8 uring lugar. Ang sinumang hindi sumunod matapos bigyan ng paalala ay paparusahan nang ayon sa batas.
Ipinahayag ng CECC na bukod sa COVID-19 epidemya, may maraming ibang uri ng sakit sa paghinga sa panahon ng taglamig. Magdadagdag ito sa pasan ng kakayahan ng sistemang pagpapagamot. Simula sa Disyembre 1, sapilitang aatasan ang paggamit ng facemask sa lahat ng taong papasok sa 8 kategorya ng lugar (tingnan ang kalakip), tulad ng “pagamutan at pangangalaga, pampublikong transportasyon, pamilihan ng pangkaarawang kagamitan, lugar ng pag-aaral, eksibisyon at mga sports stadium, libangan, lugar ng pananampalataya at mga opisina” upang masanay ang tao sa paggamit ng facemask, mabawasan ang pagkalat ng nakakahawang sakit ng paghinga at maiwasan ang labis na pagkonsumo sa medical resources. Ang sinumang hindi gumamit ng facemask matapos bigyan ng paalala ay paparusahan ng pagbayad ng multa na may halagang NT$3000 – 15000 sa paglabag sa Batas sa Pag-iwas sa Nakakahawang Sakit Art. 37-1.6.

Ipinaliwanag ng CECC na dahil hindi madaling panatiliin ang social distancing sa mga nasabing lugar, kalapit ang mga hindi kilalang tao, may mas mataas na pagkakataon ng pagkakalat ng impeksyon kaya inaatasan ang paggamit ng facemask sa publikong tumutuloy sa mga lugar na ito. Bukod sa tulong sa pag-iwas sa COVID-19, may proteksyon din ito sa mga sakit na kumakalat sa maliliit na particles sa hangin. Kapag may pangangailangang kumain o uminom sa mga nabanggit na lugar, maaaring pansamantalang tanggalin ang facemask habang may social distancing sa ibang tao.

Sa mga lugar na maraming tao (tulad ng mga lugar ng pasyalan, amusement center, night market at pamilihan) o sa mga aktibidad kung saan nagtitipon ang mga tao (tulad ng parada, prusisyon, palabas at pagtatanghal), mungkahi sa tagapamahala na gamitin ang paraang pagbilang ng tao upang makontrol at mapanatili ang social distancing. Iwasan din ng taong may lagnat o sintomas ng sakit sa paghininga, na pumunta sa mga nabanggit na lugar. Gumamit ng facemask sa mga lugar na mahirap panatiliin ang social distancing. Paalala rin sa mga organizer ng mga aktibidad, maaaring tingnan ang “COVID-19 (Wuhan Pulmonya) Gabay: Pagtitipon ng Publiko” upang masuri ang panganib at mabuo ang kaugnay na plano sa pagtugon sa epidemya at kung maaaring makuha ang contact sa bawat isang tao. Gamitin ang facemask sa lahat ng maaaring panahon.
 
3. Mga Pagtugon sa Paggagamot: Lalong pagbutihin ang pagbigay ng abiso sa pagsusuri, magbigay ng pabuya
Ipinahayag ng CECC na upang maiwasan ang mabigat na pasan ng sistemang paggagamot sa pagharap sa Wuhan pulmonya at influenza sa panahon ng taglamig, mahalagang hakbang sa pag-iwas sa sakit ang lalong mapahusay ang pagbigay ng abiso sa mga pagsusuring nagagawa. May ibinuong apat na hakbang, kasama rito ang pagpapatupad ng pagamutan sa kanilang obligasyon na magbigay abiso sa mga nakakahawang sakit; itakda ang “Pagsusuri ng Pulmonya sa Komunidad”, “Pagsusuri sa Pasyente sa Ospital”, “Pagpapalakas sa Kalusugan ng mga Manggagawa sa Pagpapagamot at Pangangalaga” at iba pang pabuya sa pagsusuri; magbigay ng paalala sa pagsusuri sa pamamagitan ng Health Insurance Sistema; baguhin ang pagsusuri at mga kaugnay na proseso sa home isolation ng pasyenteng walang kaugnay na simtomas ng COVID-19. Dapat lalong maging alerto ang mga manggagamot sa pagbigay ng abiso sa pagsusuri, i-report o irekomenda ang may hinalang kaso; patuloy na pangasiwaan ng lokal pamahalaan ang mga ospital at pagamutan upang tumibay ang frontline sa paglaban sa epidemya.
 
Sinabi ng CECC na patuloy na lumalala ang epidemya sa buong mundo. Matagumpay na may kontrol sa sakit ang Taiwan dahil sa patuloy at mahigpit na pagpapatupad ng mga manggagawa sa border quarantine, sa pagamutan at pangangalaga. Nagkaisa rin ang pamahalaan at publiko sa pagtatanggol sa kalusugan ng mga mamamayan. Pinapakiusapan pa rin na ipagpatuloy ang suporta sa pamahalaan at mga hakbang sa pag-iwas sa epidemya upang mapanatili itong magandang bunga.