Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Nasyonal Epidemic Alert Level 3 ipinapatuloy hanggang Hunyo 28, 2021

Idineklara ng Central Epidemic Command Center (CECC) na ipinapatuloy ang Epidemic Alert Level 3 sa buong bansa hanggang Hunyo 28, 2021 dahil patuloy na malubha ang lokal epidemya. Pakiusap sa publiko sa buong bansa na ipagpatuloy ang pagsisikap kasama ang Pamahalaan upang maisugpo ang pagkalat ng mikrobyo sa buong lipunan! Nasa ibaba ang mga kaugnay na hakbang:
 
1. Magsuot ng face mask sa lahat ng panahon na nasa labas ng tirahan. Kapag may nahuling lumabag nito, hindi na siya pagsasabihan kundi pagmumultahan agad.
2. Mahigpit na iimbestigahan ang mga lugar na panlibangan na may panutong pansamantalang isara at hindi maaaring magbukas ng negosyo. Ang mahuling lumabag nito (kasama ang may-ari, mga empleyadong naroroon sa oras ng paghuli, kostumer at mga taong nakatipon doon), ay pagmumultahan nang ayon sa batas.
3. Paraang take-out lamang sa lahat ng tindahan ng pagkain at inumin sa buong bansa. Dapat higpitan ang bilang at daloy ng tao sa loob ng mga pamilihan at supermarket. Mungkahi sa publiko na bumili ng sapat sa isang beses at bawasan ang pagpunta sa pamilihan.
4. Walang pagdiriwang sa kasalan, walang pagdalo sa patay.
5. Pansamantalang itigil ang lahat ng aktibidad at pagtitipon sa pagsamba sa relihiyon, pansamantalang isara ang mga lugar ng relihiyon sa publiko.
6. Isara ang mga lugar ng libangan, lugar ng eksibisyon at tanghalan at mga lugar ng edukasyon at pag-aaral.
7. Itigil ang pagtitipon ng pamilya (hindi sakop ang magkasamang nakatira sa isang tirahan) o ng magkakaibigan na may mahigit sa 5 tao sa loob ng silid o mahigit sa 10 tao sa labas ng gusali. Iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay, aktibidad o pagtitipon.
8. Pagmasdan ang sariling kalusugan. Dapat humingi ng tulong at magpagamot kapag may naramdamang sintomas.
9. Dapat ipatupad ang paghigpit sa bilang at daloy ng tao sa mga lugar ng negosyo. Gumamit ng face mask at panatiliin ang social distancing.
10. Dapat sundin ang mga regulasyon sa pag-iwas sa epidemya sa Guidelines ng pagpapatuloy ng operasyon sa industriya at lugar ng trabaho. Isagawa ang pamamahala sa kalusugan at kalinisan ng bawat tao at lugar ng trabaho. Simulan ang mga hakbang sa pagtugon sa epidemya tulad ng trabaho mula sa ibang lugar o paghihiwalay sa oras ng trabaho.
11. Dagdagan at ipatupad ang pagdisimpekta sa mga pampublikong lugar at pampublikong transportasyon.
 
Paliwanag ng CECC tungkol sa mga pangyayaring impeksyon kamakailan sa mga ospital at institusyon ng pangangalaga (nursing homes), ipinatigil ng CECC ang pagdalaw sa pasyente sa mga ospital sa buong bansa (maliban sa mga kakaibang sitwasyon). Isang tao lamang ang maaaring maiwan sa ospital bilang tagapag-alaga sa pasyente at ipapatupad ito habang hindi bumababa ang level ng epidemic alert. Sa mga institusyon ng pangangalaga, bukod sa ipagbabawal ang pagdalaw sa mga residente, dapat iwasan rin ng residente na lumabas mula sa institusyon bukod sa kinakailangang sitwasyon. Mahigpit na babantayan ang pintuan upang maiwasan ang pagpasok at paglabas ng hindi kinauukulang tao. Ipatupad ang pagsukat ng temperatura ng mga empleyado, residente at taong kasama sa bawat araw. Pagmasdan ang kalusugan ng bawat isa upang maagap ang anumang paglantad sa peligro ng COVID-19.