尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Lunsod ng Taipei 「Resulta ng Pagpapatupad ng Planong Pagtanglaw sa mga Bagong Imigrante sa Buong Bansa」

Lunsod ng Taipei 「Resulta ng Pagpapatupad ng Planong Pagtanglaw sa mga Bagong Imigrante sa Buong Bansa」

Resulta ng Pagpapatupad ng Planong Pagtanglaw sa mga Bagong Imigrante sa Buong Bansa

Ang Planong Pagtanglaw (Torch Plan) sa mga Bagong Imigrante sa Buong Bansa ay pagsasagawa sa kooperasyon ng Ministry ng Interior, Kawanihan ng Edukasyon, mga iba’t-ibang paaralan at mga grupong sibiko, upang mabigyan ang mga anak ng mga bagong imigrante sa buong bansa ng kumpletong sistema at serbisyo ng paggabay sa pag-aaral ng kultura at kabuhayan. Ang mga paaralang elementarya na may mahigit sa 100 anak ng bagong imigrante o humigit sa 1/10 proporsiyon ang itinuring na pangunahing paaralan ng mga bagong imigrante at dito isinagawa ang proyekto ng Planong Pagtanglaw. Ang plano ay isasagawa mula Marso 2012 hanggang Disyembre 2014, sa loob ng tatlong taong panahon.

Sa schoolyear ng 2012, ang mga anak ng mga bagong imigrante (itinutukoy ang mga dayuhang asawa na galing sa Tsina, Hong Kong, Macau at iba pang bansa) na nag-aaral sa mga paaralang elementarya at high school sa Lunsod ng Taipei ay may bilang na 16,243 tao, 4.13% ng total bilang ng mga estudyante na may 393,525 katao. Ang pinakamataas na bilang ay 9,970 anak ng mga bagong imigrante sa elementarya na sumasakop sa 7.62% ng total bilang ng mga mag-aaral sa paaralang elementarya 130,862.

Sa schoolyear ng 2012, may 18 na paaralan sa Lunsod ng Taipei ang napiling kasali sa Torch Plan.
At sa taong 2013 naman, may 9 na paaralan ang napiling sumali sa Torch Plan. Nasa ibaba ang sumusunod na pagpapatupad ng proyekto :
1. Mga Lektura ukol sa Kaligayahan ng Iba’t-Ibang Kultura: Sa pamamagitan ng mga pakikipagpanayam sa lektura at pakikipag-ugnayan ng mga kapwa bagong imigrante, mapahusay ang pananalig sa kabuhayan ng bagong imigrante at mailaan ang masigasig na pagsisikap para sa pamilya.
2. Pagsasanay ng mga Boluntaryong Bagong Imigrante: Paunlarin ang kabuhayan at kultura ng mga bagong imigranteng naririto sa pamamagitan ng pagsuporta sa pagpalawak ng network, tulong at kontribusyon mula sa pagsilbi at pagbigay ng serbisyo.
3. Pagbisita at Pagbibigay-alaga sa mga Bagong Imigranteng Pamilya: maiparating ang tulong sa bahay ng bagong imigrante at bigyan ng napapanahon na suporta at pansin upang mapalaganap ang kakayahang masanay sa kabuhayan rito.
4. Mga Aktibidad ukol sa Masayang Kabuhayan ng Pamilya: Mapahusay ang kaugnayan ng mga magulang at anak, madagdagan ang komunikasyon ng mga miyembro sa pamilya at pagkakaisa ng tahanan, mapasigla ang kabuhayan ng pamilya sa pamamagitan ng mga aktibidad na sinasalihan ng kapwa magulang at anak.
5. Pagbabasa ng mga Libro ng Magulang at Anak ukol sa Iba’t-Ibang Kultura sa Magkakaibang Wika: Ipakilala ang mga libro at kuwento ukol sa mga magkakaibang kultura, himukin na magkasamang magbasa ang magulang at anak upang madagdagan ang kanilang inter-aksyon at maipamana ang kaisipan ng mga magkakaibang kultura.
6. Pag-aaral at Paggamit ng Katutubong Wika sa Pangkaraniwang Buhay: Bigyan ng pagkakataon ang mga anak ng bagong imigrante na mag-aral at magamit ang katutubong wika ng ama (o ina), madagdagan ang pangunahing kakayahan ng pakikipag-usap ng mga anak at magulang sa loob ng isang pamilyang bagong imigrante, upang maisakatuparang mapabuti ang kabuhayan
ng mga mag-aaral,at magtipon ng kakayahan sa wikain.
7. Paligsahan ng pamilya sa paglikha at Kuwento ng Angkan: Mula sa sarili, hanapin ang pinagmulan ng pamilya, sa pamamagitan ng pakikipag-usap, impormasyon o litrato at iba pang paraan, alamin ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ng mga kamag-anak, upang mapakita ang relasyon ng mga magkakamag-anak.
8. Paligsahan ng mga Pagkain ng Magkakaibang Kultura at mga iba pang Likha: Pagpapatupad ng propaganda sa mga kultura, bigyan ng halaga ang mga serbisyo at kontribusyon na ginagawa ng mga bagong imigrante, mapalaganap ang pag-unawa ng ating mamamayan ukol sa buhay ng bagong imigrante at maranasan ang magkakaibang kultura, mapasulong ang marami at kakaibang kulay sa lipunan.

Itinaguyod ng Ministry ng Interior Pambansang Ahensiya ng Imigrasyon ang exclusive website ng Torch Plan. Para sa mga may kaugnay na impormasyon at aktibidad, maaring tingnan ang website

http://www.immigration.gov.tw/np.asp?ctNode=32967&mp=1)。

Lunsod ng Taipei Pangunahing Paaralan ng Planong Pagtanglaw – Litrato ng mga may Kaugnay na Aktibidad na Pinangasiwaan ng She-Tsi Paaralang Elementarya

A01

A02

A03

A04

A05

A06