尚未定義

Mga subsidiya para sa mga gawaing pang-sining

Upang ipatupad ang prinsipyo ng sining ng maraming kultura, pagkakapantay-pantay sa karapatang pangkultura, pagbibigay-gantimpala at pagtulong sa mga manggagawa ng sining o mga pangkat na nauugnay sa pagpapanatili ng sining, paglikha, pagkatuto at pagganap at iba pa, ang lahat nang nagpapaunlad sa paglikha ng sining o kaugnay na mga gawain sa pangkultura, larangan ng sining ng mga less-disadvantaged grupo ay maaaring mangasiwa sa kaugnay na tulong ayon sa Mga Regulasyon ng Pagsasariling Tulong - Pansining at Gantimpala ng Lunsod ng Taipei (Taipei City Regulations on the Autonomy of Art Assistance and Reward) pati na rin ang taunang aplikasyon sa tulong-pansining.

Sumangguni sa Taipei City Government Cultural Affairs Bureau para sa kaugnay na mga kwalipikasyon ng aplikasyon, mga limitasyon, uri at item ng aplikasyon, halaga ng tulong, paraan at proseso ng aplikasyon, at iba pa. Teleponong maaring matawagan: 1999 ext.3601.