尚未定義

Espesyal na Linya sa Serbisyo para sa Proteksyon ng Sarili

Nilalaman ng Serbisyo

Paglalarawan

Yunit ng Pakikipag-ugnayan

Pag-iwas ng Karahasan sa Pamilya at mga Sekswal na Panggagahasa

Kung sa kasamaang-palad kayo ay nagdurusa ng karahasan sa pamilya, maliban sa pagtawag sa 110 para sa pulis o 113 ng espesyal na linya ng pambansang proteksyon sa madaling panahon, maaari rin kayong tumawag para sa tulong ng linya sa pagpapayo para banyagang asawa para sa inyong kaligtasan. Ang espesyal na linya ay magbibigay ng mga tulong sa iba’t-ibang mga wika ng naka-iskedyul, kabilang ang pag-angkop sa buhay, edukasyong pangkultura, serbisyo sa trabaho, kalusugan at pangangalaga, personal na kaligtasan, edukasyon ng mga anak, tinitirahan at paninirahan at mga legal na pag-uutos atbp. na may kaugnayan sa mga serbisyo sa pagpapayo sa pangangalaga.  

  • Espesyal na Linya ng Pagpapayo para sa Banyagang Asawa: 0800-088885

Para sa Intsik at Vietnamese, ito ay mula alas-9:00 ng umaga hanggang alas-5:00 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa Indonesian, Thai, Ingles at   Cambodia, ito ay mula ala-1:00 hanggang  alas-5:00 ng hapon.

  • Espesyal na Linya para sa Pambasang Proteksyon 113 (Nagbibigay ng mga serbisyo ng  24 oras)

Pag-iwas sa Sekswal na Panliligalig

Kapag ang isang tao ay gumagawa ng maaaring makitang kaibhan o nanggugulong mga pagkilos ng katawan sa inyo na ginagamit ang pagtatalik bilang kapalit na kondisyon, o mayroong mga salita o kilos ng panghihiya, pagpapaba ng kahalagahan at poot atbp., mangyaring tawagan ang sumusunod na numero ng telepono at hayaan ang mga propesyonal na tauhan na tumulong sa inyo.  

Telepono sa Pagrereklamo para sa Sekswal na Panliligalig: