尚未定義

Mga dapat alamin sa unang pagkuha ng National ID para sa mga bagong imigrante

※National Immigration Agency Taipei City Service Station

I. Asawang taga-Tsina
1. Matapos makuha ang permiso sa permanent residency para sa naturalisasyon, nakansela ang permiso sa residency. Sa loob ng 30 araw, tingnan mabuti ang permit, ipasok ang sariling pangalan sa loob ng original household registration certificate o katunayan ng pag-aari sa bahay (original) at dalhin sa Household Registration Office upang isagawa ang unang pagrehistro ng tirahan.
2. Sa unang beses ng paglabas sa bansa, kailangan dalhin ang Taiwan National ID sa Foreign Affairs Department Bureau of Consular Affairs upang magpagawa ng Taiwan passport na may Tax ID No. at ito ang gagamitin na pasaporte sa pag-alis sa bansa.
3. Tatlong buwan mula sa araw ng pagbigay ng permanent resident permit, kailangan isubmiso ang Sertipikasyon ng Pagkawala ng dating nasyonalidad (dumaan sa beripikasyon ng Straits Exchange Foundation) at ang China Travel Pass. Maaring makansela ang permiso sa permanent residency kapag hindi ipinasa ang mga nasabing dokumento.
II. Dayuhang asawa (bukod sa Tsina)
1. Matapos makuha ang permiso sa permanent residency para sa naturalisasyon, kailangan dalhin ang alien resident certificate (ibalik ang nakanselang ARC) at ang dayuhang pasaporte sa National Immigration Agency Taipei City Service Station upang kunin ang dokumento sa permanent residency. Sa loob ng 30 araw, dalhin ang permanent resident ID,ang original household registration certificate kung saan ilalagay ang rehistrasyon, o mga dokumentong katunayan ng pag-aari sa bahay (original) sa Household Registration Office upang isagawa ang unang pagpaparehistro ng tirahan (household registration).
2. Sa unang beses ng paglabas sa bansa, kailangan dalhin ang Taiwan National ID sa Foreign Affairs Department Bureau of Consular Affairs upang magpagawa ng Taiwan passport na may Tax ID No. at ito ang gagamitin na pasaporte sa pag-alis sa bansa.
III. Asawa mula sa Hongkong o Macau
1. Matapos makuha ang permiso sa permanent residency para sa naturalisasyon, nakansela ang permiso sa residency. Sa loob ng 30 araw, tingnan mabuti ang permit, ipasok ang sariling pangalan sa loob ng original household registration certificate o katunayan ng pag-aari sa bahay (original) at dalhin sa Household Registration Office upang isagawa ang unang pagrehistro ng tirahan.
2. Sa unang beses ng paglabas sa bansa, kailangan dalhin ang Taiwan National ID sa Foreign Affairs Department Bureau of Consular Affairs upang magpagawa ng Taiwan passport na may Tax ID No. at ito ang gagamitin na pasaporte sa pag-alis sa bansa.
IV. Paalala para sa lahat
Matapos makuha ang nasyonalidad at household registration sa Taiwan, kailangan sundin ang mga kaugnay na regulasyon sa batas ng Taiwan ukol sa mga karapatan at obligasyon tulad nang pagbayad sa buwis, pagsilbi sa serbisyong military, pagpasok at paglabas sa bansa, kaparatan sa edukasyon, pagpapagamot at partisipasyon sa politika, mga welfare,benepisyo at iba pa.

※ Kawanihan ng Labor, Bureau of Labor Insurance

A. Ang bagong imigrante na may hawak na Alien Resident Certificate, o gamit ang Passport Number o ID Number sa pagsali sa insurance at may Taiwan National ID na ngayon, ay maaring magsulat (imigrante mismo o kumpanyang pinagsilbihan) ng “Aplikasyon para sa Pagbabago ng Impormasyon”. Ilakip ang photostat copy ng Taiwan National ID (harap at likod), impormasyon na ginamit sa dating pagsali sa Insurance (pangalan sa Ingles, ARC Number o Passport Number) at isaayos ang pagbabago ng basic impormasyon sa National Labor Insurance. Ipagsasama ang bilang ng taon na kasali sa insurance.
B. Kapag ang bagong imigrante ay gumamit ng Internet, ATM o iba pang paraan sa pagtatanong ng sariling impormasyon ukol sa insurance, bukod sa isasagawang pagbabago ng mga impormasyon sa Bureau of Labor Insurance, kailangan palitan din ang Citizen Personal Certificate dahil ang nakatala sa Citizen Personal Certificate ay ang impormasyon na ibinigay sa panahon ng aplikasyon. Kapag ito ang gagamitin sa pagtanong sa insurance, hindi magtutugma ang impormasyon at maaring hindi mahanap. Kapag Labor and Social Security Card o Postal Office Card ang ginagamit, ito ay maari ring dalhin sa bangko o post office na pinagkuhanan at baguhin ang impormasyon. Alamin ang kalagayan ng iyong insurance, huwag pabayaan ang sariling karapatan.
C. Paano magtanong ukol sa personal impormasyon sa insurance:
(1) Sa pamamagitan ng pagtanong sa Internet (kasama ang pagtatanong sa Citizen Personal Certificate at sa Labor and Social Security Card sa pamamagitan ng Bureau of Labor Insurance APP).
(2) Gamitin ang Labor and Social Security Card at magtanong sa pamamagitan ng ATM.
(3) Gamitin ang Postal Office Card at magtanong sa Post Office ATM
(4) Pumunta mismo sa counter at magtanong
(5) Magtanong sa telepono (ang maaring itanong lamang rito ay ang bilang ng taon na may insurance)
II. Mga paalala ukol sa pagkuha ng kabayaran mula sa Labor Insurance
A. Kapag ang bagong imigrante ay may bagong issued na National ID at tatanggap ng kabayaran mula sa Bureau of Labor Insurance, siguraduhin na napalitan na rin ang National ID No. sa bank account na papasukan ng pera upang hindi magkaroon ng hindi tugmang impormasyon at hindi matatanggap ang pera.
B. Kapag ang bagong imigrante ay wala pang Taiwan National ID at nag-apply na ng labor insurance pension mula sa Bureau of Labor Insurance, sa panahon na makuha ang unang Taiwan National ID, kusang magbigay ng photostat copy ng Taiwan National ID sa Bureau of Labor Insurance upang mai-verify.
III. Mga paalala ukol sa Labor Retirement Pension
A. Ang mga bagong imigrante na dating may hawak na Alien Resident Certificate at nagbibigay ng pondo para sa retirement pension, at kapag may nakuha nang Taiwan National ID, ang lugar ng trabaho (at siyang nag-file ng aplikasyon) ang siyang magpapaalam sa Bureau of Labor Insurance ng mga pagbabago sa impormasyon:
(1) Ang mga imigranteng kasali sa Labor Insurance at nagbibigay ng pondo para sa Labor Retirement Pension, magsulat ng 3-in-one application form sa pagbabago ng impormasyon (http://www.bli.gov.tw/sub.aspx?a=PFdPDc06NFM%3d) at maglakip ng photostat copy ng Taiwan National ID (harap at likod).
(2) Sa mga imigranteng nagbibigay lamang ng pondo para sa Labor Retirement Pension (sakop ang mga may sariling negosyo ngunit nais na magbigay ng pondo para sa retirement pension), magsulat ng application form sa pagbabago ng impormasyon (http://www.bli.gov.tw/sub.aspx?a=vgza0WW%2fbkk%3d) at maglakip ng photostat copy ng Taiwan National ID (harap at likod).
B. Kapag Citizen Personal Certificate, Labor and Social Security Card o Postal Office Card ang gamit ng bagong imigrante sa pagtatanong ng impormasyon ukol sa Labor Retirement Pension, sa panahon na makuha ang unang Taiwan National ID, puntahan ang Household Registration Office, o ang bangko o postal office na nag-issue ng card upang palitan o baguhin ang impormasyon sa card.
C. Paano magtanong ukol sa personal impormasyon sa Labor Retirement Pension:
(1) Sa pamamagitan ng pagtanong sa Internet (kasama ang pagtatanong sa Citizen Personal Certificate at sa Labor and Social Security Card sa pamamagitan ng Bureau of Labor Insurance APP).
(2) Gamitin ang Labor and Social Security Card at magtanong sa pamamagitan ng ATM.
(3) Gamitin ang Postal Office Card at magtanong sa Post Office ATM
(4) Pumunta mismo sa counter at magtanong
IV. Mga paalala ukol sa pagbayad at benepisyong matatanggap mula sa National Pension Insurance
Ang bagong imigranteng 25 - 64 taon gulang, may household registration sa Taiwan, wala pang nakukuhang Labor Insurance Old-age Benefit, pensyon para sa mga civil servants at mga nagtuturo sa paaralan o Military Insurance para sa mga nagretire sa military service, hindi kasali sa Labor Insurance, Farmers’ Insurance, Public Servants’Insurance (kasama ang mga titser) o Military Insurance, ay awtomatikong ipapasok ng Bureau of Labor Insurance sa National Pension Insurance. Ang mga kasali sa National Pension Insurance at nagbabayad ng premium ayon sa patakaran, ay maaring mag-apply ng pension ayon sa bilang ng taon na kasama sa insurance sa panahon na sila ay umabot sa 65 taon gulang. Bukod rito, sa panahon na may insurance at may nangyaring pangyayari, may garantiyang makakuha ng maternity benefit, pension para sa may kapansanan sa katawan, kabayaran sa mga naiwan sa buhay at subsidiya sa mga gastos sa libing.
V. Ang bagong imigrante na gamit ang Alien Resident Certificate No. o pasaporte no. sa pagsali sa labor insurance, matapos makuha ang unang Taiwan National ID, nakatanggap ng abiso na dapat magbayad ng premium sa National Pension Insurance?
1. Ang mga taong may Labor Insurance ay hindi dapat sumali sa National Pension Insurance. Kapag ikaw ay may trabaho at gumamit ng Alien Resident Certificate o pasaporte no. sa pag-apply ng Labor Insurance, kailangan magsulat ng 「Aplikasyon para sa Pagbabago ng Impormasyon ng Taong may Labor Insurance」. Ilakip ang photostat copy ng Taiwan National ID (harap at likod) o photostat copy ng registration transcript. Gamitin ang Taiwan National ID No. at palitan ang Alien Resident Certificate o pasaporte no. upang maiwasan ang pagtanggap ng abisong magbayad ng National Pension Insurance.
2. Saka pa, huwag kang mag-alala kung ikaw ay nakatanggap na ng abiso sa pagbayad ng National Pension Insurance. Basta’t nagawa ng opisinang pinag-file mo ng insurance, ang National Pension Insurance ay magtutugma ulit ng mga record at
ikakansela ang pagsali at pagbabayad sa insurance!
VI. Mga paalala sa bagong imigranteng tumatanggap ng beneficiary pension mula sa National Pension Insurance
Ang bagong imigrante na walang Taiwan National ID at tumatanggap ng beneficiary pension mula sa National Pension Insurance, ay dapat na magbigay ng dokumentong pagpapatunay sa sariling pagkatao at tirahan sa Bureau of Labor Insurance bawat taon. Matapos makuha ang National Taiwan ID, magbigay lamang sa Bureau of Labor Insurance ng photostat copy ng household registration kung saan rehistrado ang pangalan ng bagong imigrante. Pagkatapos gawin ito, hindi na kailangan magbigay ng kaugnay na dokumento taun-taon. Ang Bureau of Labor Insurance ang siya nang magtutugma ng impormasyon sa Household Registration Office.
Mayroon pa, ang personal account na ibinigay ng bagong imigrante sa Bureau of Labor Insurance nang siya ay nag-apply nitong pension, dapat ring isabay ang pagbabago ng ID No. sa post office o sa bangko upang mapasok ang pera sa wastong account.
※ Ukol sa National Pension Insurance beneficiary pension, maaring magtanong sa telepono:
(02)2396-1266 ext.6022
VII. Mga paalala sa bagong imigrante na may bagong kuha na Taiwan National ID at nag-aaply ng Farmers’ Insurance
(1) Aplikante: May rehistrasyon na household at tirahan, may Taiwan National ID, may trabahong agrikultura. Pumunta nang personal sa lokal na Farmers’ Union sa lugar ng household registration at gumawa ng aplikasyon sa pagsali sa Farmers’ Union.
(2) Kwalipikasyon: Mag-link sa (http://www.bli.gov.tw), piliin ang Farmers’ Insurance/ Insurance Services/ Pagsali sa Insurance ng Taong Insured/ Kwalipikasyon.
(3) Dokumento: Mag-link sa (http://www.bli.gov.tw), piliin ang Farmers’ Insurance/ Insurance Services/ Pagsali sa Insurance ng Taong Insured/ Application Procedures
(4) Matapos makasali sa Farmers’ Insurance, kailangan kusang magbigay ng abiso sa lokal na Farmers’Union sa lugar ng household registration kapag nagkaroon ng pagbabago o nawala ang kwalipikasyon.

※Motor Vehicles Office sa Lunsod ng Taipei

I. Lisensya sa pagmamaneho sa loob ng bansa
(http://tpcmv.thb.gov.tw/MotorVehicles/DriverLicense/domestic)
II. Pagbabago ng impormasyon sa lisensya sa pagmamaneho (http://tpcmv.thb.gov.tw/MotorVehicles/DriverLicense/domestic/d02.htm)
III. Mga dapat alamin sa pagbabago ng impormasyon sa lisensya sa pagmamaneho (pangalan, ID No., araw ng pagsilang, pagbabago sa tirahan)
Mga dapat ihandang dokumento
1. Isa sa mga sumusunod na dokumentong pagpapatunay sa sariling katauhan:
(1) Mamamayan ng Taiwan, may Taiwan nasyonalidad at may household registration sa teritoryo ng Taiwan, dapat maglakip ng Taiwan National ID o Military ID.
(2) Tagadayuhan, taga-Tsina o Taiwan nasyonal na walang registered household sa Taiwan, dapat maglakip ng residence permit o katunayan ng residensya na may bisa na mahigit sa 1 taon.
(3) Ang mga taga-Hong Kong at Macau ay dapat maglakip ng katunayan ng residensya na may bisa na mahigit sa 1 taon o katunayan ng paglabas at pagpasok sa bansa. Ngunit mula Enero 1, 2005, ang taong nag-aapply ay kailangan maglakip ng katunayan ng residensya na may bisa na mahigit sa 1 taon.
2. Original kopya ng dating nakuhang lisensya sa pagmamaneho
3. Kapag magkasabay na papalitan ang pangalan at ID No., dapat maglakip pa ng Household Registration Transcript Copy (may bisa nang 3 buwan) para sa pagsusuri.
4. Para sa pagbabago ng ID No., dapat maglakip ng katunayan ng pagpalit ng ID No. mula sa Household Registration Office.
5. Dalawang (2) magkaparehong litrato kinuha sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, 1-inch, plain background, walang sombrero, malinaw ang pagmumukha, nakaharap, itaas na bahagi ng katawan (Hindi kailangan ang litrato sa pagbabago ng tirahan lamang.)
● Mga dapat alamin sa pagproseso:
Bayad sa pagproseso: NT$200
Oras ng pagproseso: Tatanggapin ang pagproseso sa anumang oras
Paraan: Ibigay at tatanggapin sa counter
● Paraan ng pag-apply:
Personal o ipagawa sa ibang tao (kailangan magdala ng sariling original National ID para sa pagsuri)
Ang nagsasagawang opisina: Motor Vehicles Office sa Lunsod ng Taipei
Section na Tagapamahala sa mga Lisensya
Telepono: (02)2763-0155 ext.201、203
Fax: (02)2766-8690
Address: 10561 No. 21 Sec. 4, Bade Road, Distrito ng Songshan,
Lunsod ng Taipei
Motor Vehicles Office sa Lunsod ng Taipei
Shilin Office Tagapamahala sa mga Lisensya
Telepono: (02)2763-0155 ext.726、727
Fax: (02)2831-4278
Address: 11169 No. 80 Sec. 5, Cheng-te Road, Distrito ng Shilin
Lunsod ng Taipei
● Mga Paalala:
1. Kapag may kasong paglabag at may parusang multa, dapat pumunta sa Adjudication Office o bayaran muna ang lahat ng dapat bayaran bago maaring magpalit ng bagong lisensya.
2. Kung ikaw ay professional driver at dealer ng sasakyan na magpapalit ng pangalan o address ng tirahan, kailangan mag-report muna sa Public Transport Service (4th Floor, 300 Song-Teh Road, Xinyi District, Lunsod ng Taipei,02-27274168).
3. Kailangan isabay ang pisikal eksamen kung malapit na rin pumaso ang permit ng propesyonal driver.
4. Kapag sabay ang pagpalit ng pangalan at ID No., dapat ilakip ang Household Registration Transcript Copy: Kung ID No. ang papalitan, dapat maglakip ng katunayan ng pagpalit ng ID No. mula sa Household Registration Office.