尚未定義

Pag-iwas sa Sekswal na Pang-aabuso

Ito ay ang kilos na kaugnay sa pagtatalik o kasarian sa ibang mga tao sa paglabag ng kanilang layunin at sa isa sa mga sumusunod na sitwasyon:
1. Ang pagsunod o pagtanggi sa kilos mula sa mga taong iyon ay ipinalalagay bilang kondisyon ng pagkakaroon, pagkatalo o pagbawas sa mga karapatan at mga interes na may kaugnayan sa magtrabaho,edukasyon, serbisyo sa pagsasanay, plano at aktibidad.
2. Sinasaktan ang personal na dignidad ng ibang mga tao, o magdulot ng mga sitwasyon ng pagkatakot, makaramdam ng galit o masaktan ang damdamin, o maka-impluwensiya sa pagproproseso ng trabaho, edukasyon, pagsasanay, serbisyo, plano, aktibidad o normal na buhay sa pamamagitan ng mga paraan ng pagpapakita o paghahatid ng mga karakter, mga larawan, mga tunog, mga video o ibang mga paninda, o sa pamamagitan ng mga salita at mga pagkilos ng diskriminasyon at panghihiya, o sa pamamagitan ng ibang mga paraan.

Mga serbisyong ibinibigay ng mga himpilan ng pulis
1. Kung kayo ay mag-aapply para magreklamo o magsabi sa police, iimbestigahan namin ang kaso at gagawa ng mga detalyadong talaan sa lalong madaling panahon alinsunod sa inyong kagustahan.
2. Susubukan namin ang aming makakaya para gawin ang imbestigasyon at makakalakap ng mga perpektong ebidensiya.
3. Walang pasubali na hindi isasapubliko ang imbestigasyon ng proseso ng kaso para matiyak ang inyong karapatan sa pagkapribado.
4. Kung mayroon kayong anumang mga katanungan, mangyaring magtanong sa Koponan ng Pulis para sa Mga Kababaihan at a Mga Bata ng Himpilan ng Pulis ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei sa anumang oras. (Telepono sa pakikipag-ugnayan: 02-27590827)
5. “Linya para muling Mag-apela” para sa pag-iwas sa sekswal na pang-aabuso: 1999 ekstensyon 3365, 4553

Pangemerhensyang telepono sa pag-uulat ng krimen: 110
Pambansang Proteksyon Hotline: 113
Mga Pinagkunan: Koponan ng Pulis para sa mga Kababaihan at Mga Bata ng Himpilan ng Pulis ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei