尚未定義

Paggamit sa Katibayan ng Kriminal na Talaan ng Pulis (Police Clearance)

Sa mga sumusunod na pangyayari, ang sukat ng pangangailangan mag-apply para sa Katibayan ng Kriminal na Talaan ng Pulis (Police Clearance) ay sinusuri bilang mga sumusunod:
1. Paghahanap ng trabaho: 70%
2. Imigrante: 10%
3. Mag-aral sa ibang bansa,visa (negosyo, turista): 5)
4. Mag-apply para sa visa ng pagiging residente para sa pangatlong bansa ng banyagang tao na dating tumira sa aming bansa: 5%
5. Mag-apply para sa kanilang permanenteng paninirahan sa aming bansa ng banyagang mga tao: 3%
6. Mag-apply para sa ID card sa mga bansa naming Thailand, Burma at Vietnam: 2%
7. Mga inampong bata: 1%
8. Pagiging negosyante (Mga nagbubukas ng kumpanya, mga paaralan sa pagdadalubhasa…): 1%
9. Pagpapatunay sa sarili: 1%
10. Mga ibang paggamit: 2%