尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Ang paggamit ng patunay ng kriminal na rekord sa pulisya (Police clearance)

Paggamit sa Katibayan ng Kriminal na Talaan ng Pulis (Police Clearance)
Sa mga sumusunod na pangyayari, ang sukat ng pangangailangan mag-apply para sa Katibayan ng Kriminal na Talaan ng Pulis (Police Clearance) ay sinusuri bilang mga sumusunod:
1. Paghahanap ng trabaho: 70%
2. Imigrante: 10%
3. Mag-aral sa ibang bansa,visa (negosyo, turista): 5)
4. Mag-apply para sa visa ng pagiging residente para sa pangatlong bansa ng banyagang tao na dating tumira sa aming bansa: 5%
5. Mag-apply para sa kanilang permanenteng paninirahan sa aming bansa ng banyagang mga tao: 3%
6. Mag-apply para sa ID card sa mga bansa naming Thailand, Burma at Vietnam: 2%
7. Mga inampong bata: 1%
8. Pagiging negosyante (Mga nagbubukas ng kumpanya, mga paaralan sa pagdadalubhasa…): 1%
9. Pagpapatunay sa sarili: 1%
10. Mga ibang paggamit: 2%