尚未定義

Pagpaparehistro ng Kapanganakan

*Pamamaraan ng aplikasyon:
1.Ipinanganak sa bahay: Ang mga magulang, mga lolo at lola, may-ari ng bahay, kasamang nakatira o tagapag-alaga ay dapat gumawa ng aplikasyon sa lokal na opisina sa pagpaparehistro ng sambahayan.
2.Ipinanganak sa ibang bansa: Ang may-ari ng bahay o legal na kinatawan ay dapat kumuha ng permiso para sa pagiging residente (nag-apply para sa Ahensiya ng Pambansang Imigrasyon sa Batas sa Dumadating, Umaalis at Imigrasyon) upang gumawa ng unang pagpaparehistro ng sambahayan sa opisina sa pagpaparehistro ng sambahayan kung nasaan ang tahanan.
3.Nabigong mag-apply nang personal: Gumawa ng sulat ng awtorisasyon para sa aplikasyon (ang sulat ng awtorisasyon na ginawa sa ibang bansa ay dapat beripikahin sa aming embahada sa ibang bansa).
*Mga kinakailangang dokumento:
1.Ipinanganak sa bahay: rehistro ng sambahayan, pambansang ID ng aplikante, selyo, katibayan ng kapanganakan, kasunduan ng apelyido ng mga anak.
2.Ipinanganak sa ibang bansa: rehistro ng sambahayan ng unang aplikante sa pagpaparehistro ng sambahayan, pambansang ID ng may-ari o ng legal na kinatawan, selyo at permiso para sa pagiging residente.
3.Nabigong mag-apply nang personal: Gumawa ng sulat ng awtorisasyon para sa aplikasyon (ang sulat ng awtorisasyon na ginawa sa ibang bansa ay dapat beripikahin sa aming embahada sa ibang bansa).