尚未定義

Mga Espesyal na Kalagayan

Proyekto

Layunin ng Allowance

Mga probisyon ng pagpaparehistro

Mga yunit na nag-aayos

Tulong para sa Pamilyang nasa Espesyal na Sitwasyon

 • 1. Ang mga bagong imigrante na nagdua mula sa mga espesyal na sitwasyon (pagkawala ng asawang lalaki, nakulong, namatay, inatasan para magdiborsiyo dahil sa masamang hangarin ng pag-iwan ng kanyang asawang lalaki o hindi matagalan na maling pagtrato sa magkasamang pagtira, diborsiyado sa pamamagitan ng kasunduan dahil sa karahasan sa pamilya, nagbubuntis na hindi ikinasal, sariling kinadili ang bata na mas bata sa edad na 18 at walang kakayahan sa pagtatrabaho, malaking pagbabago ang nangyari sa buhay sa loob ng 3 buwan), at ang maigsing tulong na salapi sa pamumuhay para sa mga nangailangan ng tulong pangkabuhayan, kapag nag-aapply ng pagpaparehistro ng kasal sa mga lokal na tao.
 • 2. Ang proyekto ng allowance ay kinabibilangan ng: pang-emerhensyang tulong sa pamumuhay, allowance sa pag-aalaga ng mga anak, mga bata na ginustong masangkot sa mga organisasyon para sa pampublikong pag-aalaga, allowance ng mga bata sa edukasyon, medikal na allowance para sa pinsala at sakit, allowance sa medikal na pagsisiyasat sa pinsala, allowance sa terapwetikang pangkaisipan, allowance para sa legal na aksyon, allowance sa pagsisimula sa panghihiram ng salapi, sentro ng mga kababaihan para sa mga mas gugustuhing kurso, allowance ng mga bata sa pamumuhay

Ang mga nag-apply para sa pagpaparehistro sa kasal sa mga lokal na tao at tunay na nanirahan sa Taipei ay tunay na hindi limitado sa pagpaprehistro.

 • Sentro ng Serbisyo sa Lahat ng mga Kababaihan at Pamilya sa siyudad
 • Kagawaran ng Panlipunang Ahensiya ng Kapakanan ng mga Kababaihan at Pag-aalaga sa mga Bata 1999 (para sa nasa labas 02-2720-8889) ekstensyon 6969-71

Tulong pangemerhensya

 • Hindi rehistradong low-income household sa Lunsod ng Taipei, dahil may sumakabilang-buhay na miyembro ng pamilya at walang kakayahang iburol.
 • Dahil may miyembro ng pamilyang napinsala sa aksidente o nagkaroon ng malubhang sakit at naging sanhi ng kahirapan at kagipitan sa kabuhayan.
 • Dahil ang pangunang tagapaghanapbuhay sa pamilya ay nawalan ng trabaho, biglang nawala at hindi mahanap, nagbigay ng serbisyo sa kampong militaryo o sa ibang tungkulin, nakulong sa bilangguan o may iba pang dahilan kung bakit hindi makapagtrabaho, kaya naging sanhi ng kahirapan at kagipitan sa kabuhayan.
 • Ang kayamanan o iba pang perang inipon sa bangko ay puwersang kinumpiska, pinahinto o sa anumang dahilan na hindi maaring magamit kaagad at naging sanhi ng kahirapan at kagipitan sa kabuhayan.
 • Mayroong inaplayan na benepisyo o may hinihintay na insurance benefit ngunit sa panahong hindi pa naaaprubahan ay sanhi at dahilan ng kahirapan at kagipitan sa kabuhayan.
 • Dahil nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay at naging sanhi ng kahirapan at kagipitan sa kabuhayan, sa pagdalaw at pagtasa ng Social Welfare Bureau at ng District Office ay tiniyak na may pangangailangan ng pagtulong.
 • Mga mamamayang walang rehistradong tirahan sa Lunsod ng Taipei ngunit napadpad rito sa Lunsod ng Taipei at walang perang pamasahe pauwi sa pinanggalingan, o naging biktima ng natural na kalamidad o iba pang malaking sakuna rito sa Lunsod ng Taipei at nagdulot ng pinsala o pagkamatay ay bibigyan ng tulong ng Social Welfare Bureau o ng District Office ayon sa aplikasyong ginawa.

Bukod sa tulong sa pamasahe at sa disaster relief fund, kailangang may rehistradong tirahan sa Lunsod ng Taipei ang taong mabibigyan ng tulong.

 • Administratibong Opisina ng Sub-county para sa Kagawarang Panlipunan ng Lugar ng Tahanan

Emerhensyang tulong sa pamumuhay para sa mga bata at mga tinedyer sa pamilyang kulang sa mga pangunahing pangangailangan.

 • 1. Mga bata o mga tinedyer na mas bata sa edad na 18.
 • 2. Mga bata o mga tinedyer na hindi tumatanggap ng bahay-ampunan (asylum) at paglalagay sa lugar ng mga pampublikong gastusin.
 • 3. Ang mga bata o mga tinedyer sa pamilya na ang mga magulang ay diborsiyado, namatay, nawawala, walang trabaho, nagkasakit, nakulong, gumon sa droga o alkohol, karahasan sa pamilya, pagbubuntis na hindi kinasal, o ibang mga malalaking pangyayari na nabubuhay sa isang mahirap na buhay.
 • 4. Nagbibigay kami ng maikling panahon sa allowance para sa pamumuhay para sa pamamahagi ng kabuuang kita ng pamilya bilang populasyon ng pamilya na ang kabuuang halaga ng bawat isa bawat buwan ay hindi dapat lalampas sa gitna ng kamakailang taunang natitira sa kinita matapos bawasan ng mga buwis kada tao, para sa mga ari-ariang ginawang pera ng populasyon ng pamilya (kinabibilangan ng mga kabahagi, mga pamumuhunan, mga deposito atbp.) na ang kabuuan ng bawat isa ay mas mababa sa NTD150,000 (katulad ng sumusunod) ng nang pangkaraniwan, para sa kabuuang halaga ng bahay at lupa ng populasyon ng pamilya (kinabibilangan ng mga lupa, mga bahay atbp. na ang halaga ay mas mababa ng NTD6.5 milyon o para sa mga tao na nabubuhay sa isang mahirap na buhay sa kamakailang isang taon na may sapat na mga katotohanan para patunayan, at ang allowance ay kinukuha ang simulang 6 na buwan.

Ang tulong ay dapat kumuha ng rehistrasyon sa siyudad o tunay na nanirahan sa siyudad na sumobra sa 6 na buwan.

 • Kagawaran ng Panlipuang Kapakanan ng mga Bata at Mga Tinedyer 1999 (para sa labas 02-2720-8889) extension 6972-4
 • Kung ang aplikante ay tinanggap ang serbisyo namin o ang mga kaugnay na yunit na pinagkatiwala namin, dapat niyang ibigay ang aplikasyon sa amin sa pamamagitan yunit.

Allowance para pamilya na mababa ang kinikita

 • 1. Para sa pamilya na ang kabuuang halaga ng kinikita ay ipinamamahagi sa lahat ng mga pamilya nang pangkaraniwan, ang halaga para sa bawat tao bawat buwan ay mababa sa pinakamababa ng pantawid-buhay na pamatayan.
 • 2. Para sa halaga ng deposito ng buong pamilya (kabilang ang mga kabahagi, mga pamumuhunan, at mga deposito atbp.), ang halaga ng bawat tao ay hindi dapat lalampas ng NTD150000.
 • 3. Ang mga bata o mga tinedyer sa pamilya na ang mga magulang ay diborsiyado, namatay, nawawala, walang trabaho, nagkasakit, nakulong, gumon sa droga o alkohol, karahasan sa pamilya, pagbubuntis na hindi kinasal, o ibang mga malalaking pangyayari na nabubuhay sa isang mahirap na buhay.


Ito ay dapat kumuha ng rehistrasyon at tunay na nanirahan sa siyudad gayundin ang domestikong paninirahan na lumampas ng 183 araw sa kamakailang isang taon.

Administratibong Opisina ng Sub-county para sa Kagawarang Panlipunan ng Lugar ng Tahanan 1999 (para sa nasa labas 02-2720-8889) ekstensyon 1610-2

Agarang pangangalaga at emerhensyang tulong

 • Dahil ang pangunang tagapaghanapbuhay sa pamilya ay namatay, biglang nawala at hindi mahanap, nagkaroon ng malubhang sakit, nawalan ng trabaho o may iba pang dahilan o nangyaring pagbabago at walang paraan na makakuha ng tulong o benepisyo sa insurance at naging sanhi ng kahirapan at kagipitan sa kabuhayan.
 • Ang pangyayaring kagipitan ay naganap sa loob ng nakalipas na tatlong buwan at maaring gumawa ng paghingi ng tulong nang isang beses lamang para sa dahilang ito ; ngunit kung matapos bigyan ng tulong at patuloy pa rin ang kahirapan at kagipitan sa kabuhayan, maaring bigyan ng isa pang huling pagkakataon ng pagtulong pagkaraan ng pagdalaw at pagtasa at inaakalang kailangan pang bigyan ng tulong ang taong nangangailangan.

Kailangan lamang na aktuwal na naninirahan sa Lunsod ng Taipei at mapapasailalim sa walang limitasyon sa rehistrasyon ng tirahan.

 • Administratibong Opisina ng Sub-county para sa Kagawarang Panlipunan ng Lugar ng Tinitirahan


Mangyaring sumangguni sa website ng Ahensiyang Panlipunan ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei para sa karagdagang impormasyon:http://www.dosw.tcg.gov.tw/