尚未定義

Unang pagpaparehistro ng sambahayan

*Aplikante: pangunahin, may-ari o legal na kinatawan.
*Katibayan: permiso para sa pagiging residente (nag-apply para sa Ahensiya ng Pambansang Imigrasyon sa Batas sa Dumadating, Umaalis at Imigrasyon), selyo (o pirma), rehistro ng sambahayan kung nasaan ang tahanan.