尚未定義
1. Kaugnay na patakaran at impormasyon sa pagpasok ng bagong mag-aaral sa pampublikong paaralang elementarya
2. Mga bagay na dapat bigyan ng pansin at mga kaugnay na aplikasyon sa paglipat ng pag-aaral sa pampublikong paaralang elementarya
3. Mga bagay na dapat bigyan ng pansin at mga kaugnay na impormasyon sa pag-aakit ng mag-aaral sa pribadong paaralang elementarya na may kindergarten
4. Paraan at kaugnay na aplikasyon porma sa experimental edukasyon (hindi sa paaralan) sa Lungsod ng Taipei
5. Mga kaugnay na patakaran at mahalagang bagay ukol sa drop-out na mag-aaral
6. Mga kaugnay na patakaran ukol sa espesyal mag-aaral (special students)
7. Talaan ng mga pang-elementaryang supplementary schools sa Lungsod ng Taipei
8. Talaan ng mga pribadong paaralan para sa tagadayuhan sa Lungsod ng Taipei
9. Talaan ng pangalan ng namamahala sa kaugnay na opisina sa Humanities Department sa opisina ng bawat distrito at Kawanihan ng Edukasyon sa Lungsod ng Taipei
【Pinagmulan ng Impormasyon】 Kagawaran ng Edukasyon, Edukasyong Pang-elementarya, Pamahalaan ng Lungsod ng Taipei