尚未定義

Ano ang “Impormasyon sa Kaligtasan ng Lugar na Tinitirahan ng mga Kababaihan”?

Upang palakasin ang trabaho sa pagpapanatili ng kaligatasan ng mga kababaihan, ang Himpilan ng Pulis ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei, talagang tumututok sa mga lugar na may mga kaunting patrolya ng pulis (mga may salang lugar ng“Pagnanakaw, pang-hahablot, Panggagahasa, mga Paglabag laban sa Sekswal na Moralidad at Pananakit at iba pa.” kung saan ang mga kababaihan ay nasaktan sa nakaraang mga taon, at mga lugar kung saan nagtitipon ang mga taong nagtatago ng pornograpiya, mg droga o mga populasyon na nangangamba sa kaligtasan) sa nasusukupan nito, ay nagtatakda ng mga artikulo ng 108 para sa “Impormasyon sa Kaligtasan ng Lugar na Tinitirahan ng mga Kababaihan”, nakikipag-tulungan sa kaugnay na mga awtoridad, mga organisasyong pinatatakbo ng publiko at mga sibil na tindahan na bente kuwatro oras para itakda ang 217 “Proteksyon ng mga Himpilan ” upang magbigay ng mga mensahe at mga serbisyo para sa kaligtasan at bumuo ng pangkaligtasang lugar na tinitirahan ng mga kababaihan.