尚未定義

Pakikibagay ng bagong kasal

Umangkop sa mga pangkaraniwang kaugalian ng pamumuhay
Kapag magkaharap na sa magkasamang pagtira , mga tila maliit na bagay sa“kaugalian” ng pamumuhay ay madaling maging mga tampulan ng mga pag-aaway. Ang magkakaibang nakasanayang libangan at kaugalian ay maaring maging dahilan ng hindi pagkakasundo ng mag-asawa. Kung pareho nilang mapapanatili ang pagrespeto sa isa’t-isa at magkaroon ng mabuti at maayos na pakikipag-usap, makakatulong ito sa magandang pagsasama sa pamumuhay ng bagong kasal na mag-asawa

Pagsasama ng Dalawang Pamilya
Ang buhay may-asawa ay hindi lamang relasyon sa pagitan ng mag-asawa o magulang at anak kundi kailangan rin na panatilihin ang magandang relasyon sa pamamagitan ng mga magulang at magkakapatid ng magkabilang panig. Madalas magkaroon ng problema sa pakikisama sa mga magkakamag-anak sa buhay ng mag-asawa at ang paraan ng paglutas sa mga suliranin na ito ay isang tagapagpahiwatig kung ang pagsasama ng mag-asawang ito ay masaya. Ang pagsasama sa kasal ay hindi lamang pagsasama ng dalawang tao kundi na ng dalawang pamilya. Kung anong paraan ang magagawa sa dating walang relasyon na dalawang pamilya at dahil sa pagsasama ninyong dalawa ngayon ay maparami ang mga magkakakilalang tao, at hindi upang madagdagan ang mga di-pagkakaintindihan at pag-aaway -. kailangan dito ang karunungan at katalinuhan ng mag-asawa.

Gumawa ng mabuting kalidad na buhay may-asawa sa pamamagitan ng matapat na pakikipag-usap
Ang “pakikipag-usap”ay hindi limitado sa pagsulat o sa pananalita, ngunit ang kahulugan na hinahatid ng isang ngiti o isang pagyakap ay maaring makabubuti pa kaysa sa libo-libong salita. Basta lamang ikaw ay taos-puso, mag-iwan man ng isang mensahe sa anumang oras o kapag gusto ninyong ibahagi ang anumang nararamdaman o bagay, naniniwala kami na ang inyong pagmamahal at pag-uunawa ay malalaman ng bawat isa. Ang paraan ng pakikipag-usap ay napakahalaga rin. Kung ipinapahayag lamang ang sariling mga emosyon ngunit hindi naisip ang damdamin ng kabila, ang resulta ng pakikipag-usap ay siguradong hindi magiging kasiya-siya. Minsan ang pagtayo sa kalagayan ng ibang tao at pag-iisip sa kanya, ay maaring makatulong sa dalawang tao na makapaghanap ng solusyon at tunay na magkamit ng “pag-iisang dibdib ng mag-asawa”.