尚未定義

Serbisyo sa Legal na Konsultasyon

Kung nagdurusa sa mga legal na problema ng diborsiyo, pag-aalaga, estado ng tirahan, maaari kayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod na mga kaugnayang yunit:
*Sentro ng Serbisyo sa mga Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya sa Taipei 25580133 (Mangyaring gumawa muna ng appointment kung nangangailangan ng pagsasalin sa ibang wika)
*Talaan ng Legal na Konsultasyon ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei: 27256168
*Espesyal na Linya ng Legal na Konsultasyon ng Straits Exchange Foundation: 27134726
*Foundation para sa Legal na Tulong: 66328282
*Ang Himpilan ng Serbisyo sa Taipei ng Pambansang Ahensiya ng Imigrante ay nagbibigay ng mga serbisyo sa legal na konsultasyon ng pagtigil, pagtira, at paninirahan, sa Taiwan.
Espesyal na linya para sa legal na konsultasyon ng bagong imigrante (banyagang asawa) : 23889393 ekstensyon 3122;
Espesyal na linya para sa legal na konsultasyon ng bagong imigrante (asawa sa mainland): 2389-9983
Espesyal na linya para sa konsultasyon sa pagpapayo sa pamumuhay at pag-angkop ng bagong imigrante: 2388-9393 ekstensyon 3217
Mangyaring sumangguni sa website ng Ahensiya ng Lipunan ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei para sa karagdagang impormasyon :
http://www.dosw.tcg.gov.tw/