尚未定義

Katibayan ng Naturalisasyon

Katibayan ng Naturalisasyon
*Kondisyon ng Aplikasyon:
「Ang mga bagong imigrante sa Taiwan para sa mga umaasa」 ay maaari lamang mag-apply para sa naturalisasyon bilang mamamayan namin kung sila ay mayroong mga tirahan sa Republika ng Tsina (pagkatapos makakuha ng katibayan para sa pagiging banyagang residente), tunay at legal na nanirahan sa aming bansa sa mahigit sa 183 araw nang taun-taun sa 3 magkakasunod na taon, may edad na 20 na may kakayahang kilalanin at malaman ang mga batas ng Republika ng Tsina at ng kanilang mga inang-bayan, mayroong mabuting pagkatao, walang talaan ng pagiging kriminal, nagmaymay-ari ng sapat na ari-arian o mayroong mga kakayahan upang suportahan ang kanilang mga sarili o matugunan ang pamumuhay, mayroong mga katibayan para sa pagtamo ng pangunahing kakayahan sa wika ng aming bansa at sentido komun ng mga pambansang karapatan at mga pananagutan, at nag-alok ng sertipikasyon ng nawalang orihinal na katibayan at sertipikasyon ng walang pagkamamamayan (stateless certification) na pinatunayan ng aming embahada sa ibang bansa at muling siniyasat ng Ministeryo ng mga Banyagang Ugnayan, o ang mga dokumentong ipinagkaloob ng mga diplomatikong awtoridad upang beripikahin ang pagkabigo sa pagkuha ng sertipikasyon ng pagkawala ng orihinal na katibayan ay hindi sanhi ng kanilang sarili.

*Pamamaraan ng aplikasyon:
Ang pangunahin ay dapat mag-aaply sa opisina sa pagpaparehistro ng sambahayan kung nasaan ang tahanan sa ilalim ng kapangyarihan. Ang opisina ay mag-uulat sa pamahalaang county (munisipyo) para sa pag-apruba ng Panloob na Minsteryo.
Mga kinakailangang dokumento:
I. Mga gamit para sa pagpaparehistro ng sambahayan (hindi inilakip ng mga aplikante, ngunit siniyasat ng opisina sa pagpaparehistro ng sambahayan).
II. May bisang permiso para sa pagiging banyagang residente o permiso para sa pagiging permanenteng banyagang residente.
III. Permiso ng banyaga para sa pagiging residente.
IV. Ang katibayan ng petsa ng pagdating at pag-alis (hindi inilakip ng aplikante, ngunit siniyasat ng opisina sa pagpaparehistro ng sambahayan)
V. Katibayan ng talaan ng pulis o ibang may kaugnayan na sertipikasyong ipinagkaloob ng pamahalaan ng orihinal na bansa (hindi inilakip ng aplikante para sa naturalisasyon na asawa ng aming mamamayan「para sa mga umaasa」bilang mga dahilan ng permiso para sa pagiging banyagang residente).
VI. Katibayan ng pulis sa kriminal na talaan sa panahon ng pananatili ng residente sa pagpaparehistro ng sambahayan). aming bansa (hindi inilakip ng aplikante, ngunit siniyasat ng opisina sa kakayahan upang suportahan ang sarili o matugunan ang pamumuhay.
VII. Sertipikasyon na nagpapatunay na ang isa ay mayroong sapat na ari-arian o
VIII. Ang sertipikasyon na tinukoy sa Artikulo III sa ilalim ng Pamantayan ng Pangunahing Kakayahan sa Wika at Sentido Kumon ng Mga Pambansang Karapatan at Mga Pananagutan para sa mga Taong Tinanggap Bilang Mamamayan sa Aming Bansa.
IX. Sertipikasyon ng nawalang orihinal na banyagang nasyonalidad o orihinal na dokumento at bersyon sa Intsik na ipinagkaloob ng mga diplomatikong awtoridad pagkatapos beripikahin ayon sa save clause (pananatiling maisasakatuparan ang natitira sa kasunduan) sa ilalim ng Artikulo IX ng Batas ng Nasyonalidad.
X. Ang walang pagkamamamayan (stateless) ay dapat maghandog ng:
(1) ID sa paglalakbay na orihinal na sinabi ang pagiging walang pagkamamamayan (statelessness) at ipinagkaloob ng mga banyagang pamahalaan (ibinalik sa pamamagitan ng awtoridad sa pagtanggap pagkatapos ng beripikasyon), mga kopya at bersyon sa Intsik ng mga pangunahing gamit (ang bersyon sa Instik ay dapat aprubahan ng aming mga notaryo. Ang mga dokumento ay sisiyasatin ng Ministeryo ng mga Banyagang Ugnayan kung itinuturing ng Panloob na Ministeryo na kailangan ang beripikasyon).
(2) Ang permiso para sa pagiging banyagang residente na nagsasabi ng walang pagkamamamayan (statelessness), na ipinagkaloob ng Ministro ng Interior Pambansang Ahensya ng Imigrasyon at pinamahalaan ng walang pagkamamamayan (stateless) ng Thailand, Myanmar o Indonesya ayon sa Talata II ng Artikulo XVI sa ilalim ng Batas ng Dumadating, Umaalis at Imigrasyon.
(3) Mga ibang dokumentong inaprubahan ng Panloob na Ministeryo.
XI. Sertipikasyon ng pag-apruba ng legal na kinatawan.
XII. Sertipikasyon ng kalagayang may-asawa o walang asawa.
XIII. 2 larawan (tingnan ang detalye ng larawan para sa pambansang ID ).
XIV. Mga singil sa katibayan (siningil sa kasalukuyang mga regulasyon, na dapat bayaran sa pamamagitan ng postal money order sa Panloob ng Ministeryo bilang tatanggap nito).