尚未定義

Pagpaparehistro ng diborsiyo

*Pamamaran ng aplikasyon:
Ang pagdidiborsiyo nang may pahintulot ay hinihiling sa parehong mga partido na gumawa ng aplikasyon sa lugar nang magkasabay, na magkakaroon ng bisa pagkatapos mairehistro sa opisina sa pagpaparehistro ng sambahayan.
*Mga kinakailangang dokumento:
1.Ang mga rehistro ng sambahayan, pambansang ID, mga selyo o mga pirma ng parehong partido.
2.Kasunduan, Gawad at Pagpapatunay ng Diborsiyo na ipinagkaloob ng korte, o ang Orihinal na Iginawad na Pamamagitan (o Muling Pagkakasundo) sa Diborsiyo na ipinagkaloob ng korte.
3.Isa ang kulay at kalahating haba ng larawan ng nagpapadiborsiyo na may buong mukha at nakaharap, na kinunan sa kamakailang 2 taon. Tingnan ang mga may kaugnayan na regulasyon ng pambansang ID (aplikasyon, muling pag-aapply at muling pagpapatunay) para sa mga detalye.
4.Ang bagong pambansang ID ay kinakailangan sa pagpaparehistro. Tingnan ang mga may kaugnayan na regulasyon ng pambansang ID (aplikasyon, muling pag-aapply at muling pagpapatunay) para sa termino ng pag-aayos at ang mga kinakailangang katibayan.
5.Ang parehong mga partido ay maaaring magbigay ng pahintulot sa iba kung nagdiborsiyo sa ibang bansa at hindi maaaring dumating sa lugar. Ang sulat ng awtorisasyon, mga katibayan na nasa Instik at banyagang mga wika ay dapat beripikahin ng mga awtoridad sa ibang bansa. Kung ang banyagang bersyon lamang ang bineripika, dapat isalin ito ng mga awtoridad sa ibang bansa sa Instik para beripikahin ng korte o ng notaryong sibil. Ang kasunduan ng diborsiyo na ginawa sa mainland ng Tsina, ay dapat beripikahin ng SEF. Ang Pagpapatunay sa pamamagitan ng Notaryo para igawad ang diborsiyo, na ginawa sa mainland ng Tsina, ay dapat pa ring kumpirmahin ng korte pagkatapos beripikahin ng SEF.