尚未定義

臺北市新移民專區網站菲律賓文版

Inquiry sa status ng kaso sa nationality

Inquiry sa status ng kaso sa nationality
Website na itinayo ng Ministri ng Interior sa Kagawaran ng Sambahayan na may “Inquiry sa status ng kaso sa nationality” na may tungkulin (URL:http://www.ris.gov.tw/), sa pamamagitan ng “Hottest paksa na serbisyo” ng “Serbisyo ng Internet hosting” sa paggamit ng function na ito suriin ang application para sa naturalization, pagkamatay ng asawa, pagpapanumbalik ng nasyonalidad at ang may-katuturang mga sumusuportang dokumento mapangasiwaan ang status, welcome na gamitin ang serbisyo na ito.