尚未定義
Kung may kaibigan ka o kamag-anak na nangangailangan ng tulong sa pangkaarawang kabuhayan tulad sa pagsuot ng damit, pagtanggal ng medyas, pagkain, pagligo, paglalakad at iba pa), tumawag sa Matagalang Pangangalaga Hotline 1966, walang bayad sa unang 5 minuto.
A. Mga katugon:
1. Mga matandang nawalan ng kakayahan,65 taon gulang at higit pa.
2. Mga native aborigines na nawalan ng kakayahan, 55 taon gulang at higit pa.
3. Mga pasyenteng may dementia, 50 taon gulang at higit pa
4. Mga taong may kapansanan sa katawan at nawalan ng kakayahan
5. Mga matandang nag-iisa at mahina ang katawan
 

B. Proseso ng aplikasyon:
1. May 3 paraang gumawa ng aplikasyon:
 ◆ Pumunta nang personal sa Sentro ng Matagalang Pangangalaga (233 Jinzhou St., Distrito ng Zhongshan, Lungsod ng Taipei)
 ◆ Tumawag sa Matagalang Pangangalaga Hotline 1966
 ◆ Rekomendasyon ng pagsisilbi pagkalabas sa ospital
2. Pagtatasa ng advisor ng pangangalaga tutungo sa bahay
3. Magkasamang pag-uusapan ang plano sa pangangalaga
4. Makakuha ng serbisyo sa matagalang pangangalaga
 

C. Kawanihan ng Kalusugan at Kapakanan Matagalang Pangangalaga:
https://1966.gov.tw/LTC/mp-201.html