尚未定義

Mga Teleponong Makakatulong sa Kabuhayan ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei

無標題文件

Mga Teleponong Makakatulong sa Kabuhayan ng Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei 隨身call
Eksklusibong Website para sa mga Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei

 New Immigrants’ Hall sa Lunsod ng Taipei (serbisyong pagpapayo ukol sa kabuhayan sa wikang Ingles, Vietnamese, Indonesian at Thai, paghiram at paggamit ng lugar, pagtanong ukol sa mga kursong pag-aaral)

 Distrito ng Nangang New Immigrants’ Hall (02)2788-4911
Distrito ng Wanhua New Immigrants’ Hall (02)2370-1046

 Legal Consultation Hotline ng Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei (appointment para sa panayam)

 1999 ext. 6168

 Hotline para sa Karahasan sa Pamilya (24-oras)

 113、(02)2396-1996

 Consultation Hotline para sa mga Dayuhang Asawa

0800-088-885 

 Kawanihan ng Social Welfare ng Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei (pagbibigay ng subsidiya sa health insurance ng mga pamilyang mas maliit ang kinikita, pagbigay ng serbisyo sa maagang paggamot sa mga batang may antala sa development, pagbigay ng tulong sa mga samahang sibiko na may sumusuportang serbisyo at plano)

 1999 ext. 6969~6971、1622~1625

 Kawanihan ng Edukasyon ng Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei (nagbibigay ng may kaugnay na impormasyon ukol sa pagpasok sa remedial class ng paaralang elementarya, basic adult education class at pag-aaral sa community college)

1999 ext. 1216 

 Kawanihan ng Kalusugan ng Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei (pagdalaw sa mga bagong kasal, pagdalaw pagkaraan ng panganganak, subsidiya sa pre-natal eksaminasyon, subsidiya sa pangangalaga ng kalusugan at iba pang kaugnay na impormasyon)

1999 ext. 7118 

 Kawanihan ng Transportasyon, Directorate General of Highways, Taipei Motor Vehicle Office (pag-eksamen para sa pagkuha ng lisensya, pagsubok ng eksamen sa iba’t-ibang wika

(02)2763-0155 ext. 719 

 Sentro ng Serbisyong Pang-empleyo sa Lunsod ng Taipei (nagbibigay ng pagsasanay sa trabaho, pag-aaral ukol sa pagsimula ng negosyo at impormasyon ukol sa paglipat sa trabaho)

(02)2594-2277 ext. 712 (dayuhan maliban sa mga galing sa Tsina)

 (02)2594-2277 ext. 781 (para sa mga taga-Tsina)

Ministry of Interior National Immigration Agency (nagbibigay ng serbisyo sa mga batas at regulasyon ukol sa pagtigil, pagtira at permanenteng residensya rito sa Taiwan)

(02)2389-9983、2388-9393 

 New Immigrant Women and Family Service Center sa Lunsod ng Taipei (care counseling at pagpapayo sa mga legal na bagay)

(02)2558-0133

 Ekonomika at Kulturang Opisina ng Vietnam sa Taipei

(02)2516-6626 

 Ekonomika at Pangkalakal na Opisina ng Indonesia sa Taipei

(02)8752-6170 

 Ekonomika at Pangkalakal na Opisina ng Thailand

 (02)2581-1979

Manila Economic and Cultural Office

(02)2508-1719 

 Malaysia Pangkaibigan at Pangkalakalang Sentro

(02)2713-2626 

 Talaan para sa pakikipag-uganyan sa Kawanihan ng Gawaing Sibil, Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei at bawat mga District Offices at Household Registration Offices

 Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei Kawanihan ng Gawaing Sibil (nagpapangasiwa ng life enrichment seminar at iba’t-ibang uri ng kursong pag-aaral para sa mga bagong imigrante, pagpapayo ukol sa patakaran sa naturalisasyon)

1999 ext. 6258、6260 

 Opisina ng mga Distrito sa Lunsod ng Taipei (kursong pag-aaral at iba’t-ibang aktibidad para sa mga bagong imigrante)

 Opisina ng Distritong Songshan

(02)8787-8787 ext. 736 

 Opisina ng Distritong Xinyi

(02)2723-9777 ext. 806

 Opisina ng Distritong Daan

(02)2351-1711 ext.8903

 Opisina ng Distritong Zhongshan

(02)2503-1369 ext.593

 Opisina ng Distritong Zhongzheng

(02)2341-6721 ext.317

 Opisina ng Distritong Datong

(02)2597-5323 ext.803

 Opisina ng Distritong Wanhua

(02)2306-4468 ext.207

 Opisina ng Distritong Wenshan

(02)2936-5522 ext.356

 Opisina ng Distritong Nankang

(02)2783-1343 ext.862

 Opisina ng Distritong Neihu

(02)2792-5828 ext.605

 Opisina ng Distritong Shihlin

(02)2882-6200 ext.6504

 Opisina ng Distritong Beitou

(02)2891-2105 ext.272

Mga Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Bawat Distrito ng Lunsod ng Taipei (rehistrasyon ng kasal, pagkasilang at pamamahay at pagsagawa ng naturalisasyon)

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Songshan

(02)2753-3043

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Xinyi

(02)2723-3977

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Daan

(02)2358-7877

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Zhongshan

(02)2503-2461

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Zhongzheng

(02)2394-8838

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Datong

(02)2594-2569

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Wanhua

(02)2306-2706

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Wenshan

(02)2939-5885

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Nangang

(02)2782-5196

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Neihu

(02)2791-2277

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Shihlin

(02)2880-3252

Tanggapang sambahayan ng pagpaparehistro sa Distrito ng Beitou

(02)2892-4170

Pag-alala sa inyo ng Kawanihan ng Gawaing Sibil,
Pamahalaan ng Lunsod ng Taipei
Patalastas (Abril 2013)