尚未定義

Pagpaparehistro ng kasal

*Pamamaraan ng aplikasyon:
Ang parehong mga partido ay dapat gumawa ng aplikasyon sa opisina sa pagpaparehistro ng sambahayan kung nasaan ang tahanan ng aming mamamayan, o ang alinman sa partido ay maaaring gumawa ng aplikasyon kung sila ay kinasal bago ang Mayo 23, 2008 o kung ang kanilang kasal ay may bisa na. Gumawa ng sulat ng awtorisasyon at makuha ang pag-apruba ng opisinang iyon para sa aplikasyon kung hindi maaaring mag-apply nang personal dahil sa legal na sapat na kadahilanan (ang sulat ng awtorisasyon na ginawa sa ibang bansa ay dapat beripikahin ng aming ebahada sa ibang bansa).
*Mga kinakailangang dokumento:
Ikinasal sa bahay:
1.Ang rehistro ng sambahayan ng aming mamamayan, ID, selyo at katibayan ng kasal.
2.Ang mga dokumento sa pagkakakilanlan ng bagong imigrante, sertipikasyon ng iisang estado na bineripika ng aming embahada sa ibang bansa.
Ikinasal sa ibang bansa:
1.Ang rehistro ng sambahayan ng aming mamamayan, ID, at selyo.
2.Katibayan ng kasal na bineripika ng aming embahada sa ibang bansa, o orihinal na rehistrasyon ng kasal (o pagpapatala) at Intsik na bersyon na pinangasiwaan sa mga lokal na pamahalaan.
Ang mga bagong imigrante ay dapat gamitin ang mga Intsik na pangalan para sa pagpaparehistro ng kasal, at ang apelyido ay dapat sumang-ayon sa aming mga pambansang kaugalian.
Ang aming mga mamamayan ay bibigyan ng bagong ID sa pagpaparehistro ng kasal.