尚未定義

Serbisyo at impormasyon sa Pagtrabaho

Impormasyon sa pag-empleyo
Basta may permit sa paninirahan, may karapatan kang magtrabaho, legal na magtrabaho sa aming bansa nang hindi nag-aaplay para sa permit sa trabaho. Maghahanap kami ng trabaho para sa iyo nang walang bayad!
Iparehistro ang aplikasyon sa paghahanap ng trabaho sa pinakamalapit na service station para sa pag-empleyo o makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng mga paraang nakalista sa ibaba:
Pagpaparehistro ng aplikasyon sa paghahanap ng trabaho: sagutan ang form para sa pagpaparehistro, at maghanda ng kopya ng permit ng paninirahan - ARC (harap at likod).
1. I-dial ang 2308-5231 (ekstensyon: 703 dayuhang asawa; ekstensyon: 727 asawa na mula sa mainland Tsina), may tauhang magbibigay ng serbisyo sa mga tanong at impormasyon sa pangengempleo.
2. Tingnan para sa karagdagang impormasyon sa ((www.okwork.taipei)), ang website para sa serbisyo sa pangengempleo ng Taipei Job Bank ng aming sentro.
3. Service Center para sa Pangengempleo at ang mga kasapi nitong service station sa pangengempleo sa Lungsod ng Taipei

Serbisyo sa pangengempleo
1. Serbisyo sa pag-aaplay ng trabaho
Ang aming mga propesyonal na tagapagturo ay naghahandog sa inyo ng serbisyong walang bayad sa pag-aaplay sa trabaho, pagpapayo ukol sa trabaho at rekomendasyon, sasamahan kayo sa interbyu, at iba pa.
2. Pagsasanay, pagpapayo at rekomendasyon sa trabaho
Nagbibigay ng impormasyon at serbisyo ng pagpapayo kaugnay sa mga kurso ukol sa pagsasanay sa trabaho, nagrerekomenda ng mga nababagay na kurso sa pagsasanay sa trabaho, tumutustos sa buong mga gastusin sa pagsasanay, at tumutulong na makapagsanay ka sa isang espesyal na larangan.
3. Seminar sa promosyon sa trabaho
Nagbibigay ng tulong sa iyo upang maintindihan ang mga batas at regulasyon kaugnay ng trabaho, mga karapatan at interes sa paggawa (labor) sa Taiwan; nagbibigay ng kasalukuyang sitwasyon sa trabaho (job market), mga paraan ng pag-aaplay sa trabaho at mga kakayahan sa interbyu upang maging tama ang iyong paghahanda sa pag-aaplay, tutulong sa iyo na maintindihan ang kalakaran sa merkado ng trabaho.
4. Pansamantalang allowance sa trabaho
Makaraan ang pagrehistro sa aplikasyon ng paghahanap ng trabaho, at sa loob ng 14 na araw ay may naipakilalang pangkaraniwang trabaho nang may higit na 2 beses, ngunit hindi pa rin nakatagpo ng nababagay na trabaho, at sa paghusga ng opisinang ito na walang nababagay na oportunidad sa trabaho ay maaring mag-aplay ng「Pansamantalang Allowance sa Trabaho」. Ang allowance na ibinibigay ay base sa bilang ng oras, 8 oras sa isang araw, pinakamarami ang 176 oras sa isang buwan, at may limitasyong pinakamarami ang 6 na buwan.
5. Paglahok sa iba’t-ibang mga programa sa pagpapaunlad sa trabaho
Magparehistro upang lumahok sa iba’t-ibang mga programa sa pagpapaunlad sa trabaho na pang-ekonomiya o panlipunan. Ang mga taong may higit sa 45 taong gulang ay kwalipikado para sa mga programang panlipunan. Ang paghandog ng programang ito ay base sa bilang ng oras, 8 oras sa isang araw, pinakamarami ang 176 oras sa isang buwan, at may limitasyong pinakamarami ang 6 na buwan.
6. Pag-aaplay para sa Kaugnay na Insurance sa Pangengempleo
Mula nang matapos ang revisions noong Mayo 1, 2009, ang Batas sa Insurance sa Pangengempleo ay mailalapat din sa mga bagong imigranteng manggagawa. Maaring mag-aplay para sa mga benepisyo ng kawalang-trabaho, insentibong allowance para sa napaagang pagbabalik sa trabaho, allowance sa pagsasanay sa trabaho, allowance sa pangangalaga sa sanggol at suspensiyon mula sa trabaho nang walang sahod, tulong na pambayad sa insurance sa kalusugan, at iba pa.
6-1. Napalawak ang sakop ng maaring mag-apply ng insurance
Kasama ang mga taong may edad na 15 ~ 65 , mula sa mainland Tsina, Hong Kong at Macau, nakapag-asawa ng mamamayan ng Republika ng Taiwan na may rehistradong tirahan, at may permit ng paninirahan sa Taiwan at maaring magtrabaho nang legal.
6-2. Mga benepisyo ng kawalang-trabaho
Ang seniority sa insurance sa trabaho na bagong ini-aplay sa mga manggagawa ay nagsimula noong Mayo 1, 2009.
(1) Ang insurer na nangangasiwa sa mga benepisyo ng kawalang-trabaho ng mga bagong imigranteng may karapatan sa pagtratrabaho, o may nasyonalidad ng Republika ng Tsina.
(2) Di-kusang pag-alis sa trabaho.
(3) May pinagsamang total na panahon na 1 taon at higit na kasali sa insurance sa loob ng 3 taon bago sa araw ng pag-alis at pagkansela sa insurance
(3-1)Ang benepisyo ay buwanang ibinibigay sa loob ng 6 na buwan na ang halaga ay 60% ng average na sahod sa loob ng 6 na buwan bago mawalan ng trabaho; at kapag ang aplikante ay may edad 45 o may kapansanan na may katunayang inisyu ng pangasiwaang panlipunan ay maaring magkaroon ng benepisyo sa pinakamahabang panahon na 9 buwan.
(3-2) Sa may dependent na asawang walang trabaho, anak na menor de edad o may kapansanan, ang bawat tao ay maaring mabigyan ng karagdagang 10% ng buwanang sahod sa insurance, pinakamalaking dagdag ang 20%.
6-3. Pangangalaga sa sanggol at suspensiyon mula sa trabaho nang walang sahod
Nakasali sa insurance nang 1 taon, ang mga anak ay wala pang 3 taon sa gulang
60% ng average na sahod na nakarehistro sa insurance sa nakaraang 6 na buwan mula sa pag-aplay ng nasabing benepisyo.