尚未定義

Serbisyo sa Pagkokonsulta ukol sa Usapin sa Batas

Ang serbisyo ng pagkokonsulta ng eksperto ay itinatag ng Pamahalaang Munisipal ng Taipei sa Pangkat ng Serbisyo sa Mamamayan (Citizen Service Group) na nasa silangang bahagi ng unang palapag ng Gusali ng Munisipyo upang magbigay ng mga mungkahi at kalutasan kapag maganap ang mga usaping pambatas kaugnay ng mga bagong imigrante. Ang sumusunod ay kaugnay na impormasyon:
*Oras ng serbisyo:
Lunes ~ Biyernes
A.M. 9:00 A.M. -12:00 ng Tanghali Rehistrasyon mula 08:30
P.M. 2:00 P.M.-5:00 P.M. Rehistrasyon mula 12:30 P.M.

*Lugar ng serbisyo:
Silangang bahagi, Unang Palapag ng Gusali ng Munisipyo, No.1 Shifu Road, Taipei
Mesa ng pagkokonsulta ukol sa batas, Pangkat ng Serbisyo sa Mamamayan, Secretariat

*Paraan ng serbisyo:
ang pagpaparehistro sa lugar at ang pagpaparehistro sa pamamagitan ng appointment sa telepono, nangingibabaw ang interbyu, nang walang mga reklamo ng pagpapasulat sa iba (ghostwriting).

*Teleponong pang-serbisyo:
1999 hanggang 6168, (02)27256168
https://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=29321&ctNode=27961