尚未定義

Mga kwalipikasyon at pagkakakilanlan ng edukasyon

Eksaminasyong pampagtatasa sa antas ng edukasyong sariling pinag-aaralan at pagtanggap ng degree ng mga bagong imigrante
1. Eksaminasyon ng Sariling Pag-aaral at Akademikong Kakayanan:
Ayon sa “Remedial at Advanced Edukasyon Batas” at “Paraan ng Eksaminasyon ng Sariling Pag-aaral at Akademikong Kakayanan” at para makakuha ng “Taiwan pasaporte”, ang may “Taiwan Area Resident Certificate” (sa itaas ng litrato ay may nakaimprentang “Taiwan Area Long-term Resident Certificate” at “Taiwan Area Dependent-Visa Resident Certificate”), maaring sumali sa “Lunsod ng Taipei Eksaminasyon ng Sariling Pag-aaral at Akademikong Kakayanan Katumbas ng Senior High School Graduate” (eksamen sa Oktubre) at “Lunsod ng Taipei Eksaminasyon ng Sariling Pag-aaral at Akademikong Kakayanan Katumbas ng Junior High School at Elementary Graduate (kasama ang mga mamamayang may kapansanan)” (eksamen sa Marso) na pinapangasiwaan ng Kawanihan ng Edukasyon. Maaring pumunta sa website ng namamahalang eskuwela Hua-jiang Senior High School (http://203.72.56.4/sch313s) at tingnan ang mga tanong at sagot sa mga nakaraang eksamen at mga may kaugnay na impormasyon. Mula sa taong 2012, may 40% sa mga tanong sa mga nakaraang eksamen ang muling lumalabas sa eksamen sa kasalukuyan. Maaring magtanong sa tel. 1999 (sa labas ng Lunsod ng Taipei, 02-27208889) ext. 6425.

2. Pagtanggap at mga pamamaraan sa pangangasiwa ng mga degree na mas mababa sa high school (bokasyonal) ng mga bagong imigrante:
(1) Mainland:
1. I-renew ang sertipiko ng patas na edukasyon batay sa「Paraan ng Beripikasyon at Pagtanggap ng Degree mula sa Mainland」na inisyu ng Kagawaran ng Edukasyon.
2. Para sa mga katutubo o ang lugar na tinitirhan ay「Taipei」, pakiabot sa ating kawanihan ang sertipiko ng degree sa mainland, ROC ID card (o rehistro ng sambahayan), may notaryong kasunduan ng mainland at sertipiko ng SEF (ang orihinal) at 2 2-pulgadang letrato.
3. Numerong matatawagan (set ng ekstensyon) upang mag-aplay para sa pag-renew ng degree ng bawat yugtong pang-edukasyon: 1999 (labas ng county/lungsod 27208889)
(I) High School: Edukasyon para sa Senior at Junior High School, extension number 1210.
(II) Paaralang Elementarya: Edukasyon para sa Elementarya, extension number 6373.

(2) Iba pang mga bansa at rehiyon (kabilang ang Hongkong, Macau):
Ayon sa「Mga Tuntunin sa Pagrepaso ng Degree at mga Sertipiko ng Karanasan」at sa「Paraan ng Beripikasyon at Pagtanggap ng Degree mula sa Hongkong, Macau」, isalin ang degree ng dayuhang lugar papunta sa Tsino upang pangasiwaan ang beripikasyon ng degree sa mga embahada ng Tsina sa labas ng bansa.

3. Pagpapatunay ng Edukasyong Pinag-aralan sa Ibang Bansa: https://www.boca.gov.tw/lp-43-1-xCat-3.html
Para sa mga tanong sa pagpapatunay ng dokumento: (02)2343-2913、2343-2914