尚未定義

Pagpapayo sa Kaso ng Pamilya ng mga Bagong Imigrante

Kung mayroong mga problema sa inyong buhay at kailangan ninyo ng tulong ng mga panlipunang mapagkukunan, mayroon kaming maraming mga yunit at mga propesyonal na manggagawa para tulungan kayo.
˙Sentro ng Serbisyo sa mga Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya sa Taipei: 2558-0133
˙Sentro ng Serbisyo sa Lahat ng mga Kababaihan at Pamilya sa Taipei
˙Sentro ng Serbisyo ng Lahat na Panlipunang Kapakanan
˙Himpilan ng Serbisyo sa Taipei ng Pambansang Ahensiya ng Imigrante: 23889393
˙Espesyal na Linya para sa Pagpapayo para sa Banyagang Asawa: 0800-024-111 ekstensyon 3103
˙Eden Social Welfare Foundation (Foundation ni Eden sa Panlipunang Kapakanan): 25777663
˙Chinese Association for Relief and Ensuing Service (CARES) (Serbisyo para sa mga bagong imigrante sa mainland): 23935943
˙Espesyal na Linya sa Pangangalaga para sa Asawang nasa Mainland ng Straits Exchange Foundation: 27189995
˙Sentro ng Edukasyong Pampamilya ng Taipei – Espesyal na Linya para Pang-edukasyong Konsultasyon para sa Pagtulong sa Aking Pamilya: (02)2541-9981
˙Department of Health, Taipei City Government, Mental Health Center Inquiry line: (02)3393-7885Serbisyo ng Konsultasyon sa Banyagang Wika
Kapag mayroong mga problema sa pag-angkop sa buhay, komunikasyon ng mag-asawa, edukasyon ng mga anak, pag-aaral ng Intsik at pagpaparehistro ng sambahayan atbp. sa inyong buhay at wala kayong ideya kung paano pakitunguhan, mayroong kaming mga propesyonal na mga manggagawa para tulungan kayo sa inyong pakikipag-usap.
˙Sentro ng Serbisyo sa mga Bagong Imigranteng Kababaihan at Pamilya sa Taipei:
˙Bulwagan ng mga Bagong Imigrante sa Taipei: (Distrito ng Nangang 27884911, 25580133 (Espesyal na Linya para sa Banyagang Konsultasyon 25580119) Distrito ngWanhua 23701046)
˙Espesyal na Linya para sa Pagpapayo para sa Banyagang Asawa: 0800-024-111
˙Eden Social Welfare Foundation (Foundation ni Eden sa Panlipunang Kapakanan): 25777663
˙Sentro ng Banyagang Konsultasyon sa Paggawa ng Opisina ng Paggawa ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei: 25502151

Mangyaring sumangguni sa website ng Ahensiya ng Lipunan ng Pamahalaang Munisipyo ng Taipei para sa karagdagang impormasyon:
http://www.bosa.taipei.gov.tw/i/i0300.asp?l1_code=03&l2_code=06&fix_code=0306003&group_type=1