尚未定義

Mga Patakarang Nauukol sa Advanced na Pag-aaral ng mga Bagong Imigrante sa Kolehiyo

1、 Ayon sa Batas ng Kolehiyo Patakaran ng Art. 23: 「Ang nakapagtapos ng pag-aaral sa publiko o accredited pribadong high school, o may katumbas na kakayahan, ay maaring pumasok at ipagpatuloy ang advanced na pag-aaral. 」 Ang bagong imigrante na may Taiwan ID o ARC at may mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pag-aaral sa high school at certified ng Taiwan consulate office sa kanyang bansa, ay maaring ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo.
2、 Sa kasalukuyan, maraming pamamaraan ang pagpasok sa pag-aaral sa kolehiyo ng bansa, kasama na rito ang tatlong madalas gamitin na paraan:
(a) Rekomendasyon ng eskuwela at personal application: Ang dalawang ito ay base sa ratings ng College Scholastic Ability Test. Ang pagrekomenda ng eskuwela ay ayon sa gradong nakuha sa Scholastic Test at mga grado sa pag-aaral sa high school. Ang personal application ay base sa bilang ng mag-aaral na tinatanggap ng kolehiyo sa bawat kurso, ang unang screening ay base sa gradong nakuha sa Scholastic Test at ang pangalawang screening ay naaayon sa specific requirements at kwalipikasyon.此Maaring tingnan ang mga nauukol na impormasyon sa College Admissions Committee , at alamin ang standards ng bawat eskuwela at pumili ng nababagay na eskuwelahan.
(b) Entrance Examination ng Unibersidad: Maaring pumasok at mag-aral sa unibersidad o kolehiyo ayon sa gradong makukuha sa eksaminasyon sa specific na kurso. Para sa mga karagdagang impormasyon na nauukol sa eksaminayon sa specific na kurso at mga additional points at requirements, maaring tingnan ang Brochure on University Entrance Examinations sa
3、 Kapag nais na lalong maintindihan ang kabuuang pagpapaliwanag sa mga paraan ng pagpasok sa pag-aaral sa kolehiyo at impormasyon ukol sa Scholastic Test at eksaminasyon sa specific na kurso (tulad ng paraan ng rehistrasyon, ang coverage at nilalaman ng eksaminasyon, at iba pa), maaring tingnan ang website ng Iba’t-ibang Paraan ng Pagpasok sa Pag-aaral sa Kolehiyo at ang College Entrance Examination Center website , o tumawag sa Higher Education Department: 02-77366088, Ms. Chen Su-fen.
Pinanggalingan ng Impormasyon: Pamahalaan Ng Lungsod ng Taipei Kawanihan ng Edukasyon at Bureau ng Edukasyon