尚未定義

Mga plano ng pagtitipid

Maaari ninyong piliin ang bangko o post office upang ideposito ang inyong pera kung gusto ninyo. Para sa pangkalahatang postal saving account (account para sa pag-iipon), ang mga organisasyon ay laganap at ang oras ng operasyon ay mahaba. Ito ay hindi lamang sa pag-iipon sa buong probinsiya at maginhawang pagdedeposito at mga pagkuha ng pera, ngunit para mag-apply din sa pinansyal naIC card na maaaring kumuha at maglipat ng pera sa lahat ng mga awtomatikong teller na makina.

Magbukas ng isang account at ang mga kinakailangang dokumento
Ang pag-aapply para sa isang pangkahalatang personal na account ay depende sa Pambansang ID Card (Pasaporte, Permiso para sa Pagtira), pangalawang uri ng katibayan ng pagkakakilanlan (tulad ng Card para sa Pangkalusugang Insurance) at selyo.
Ang passbook ay dapat ilagay ng nakahiwalay kasama ang selyo, iniiwasang gamitin ang sariling kaarawan o Numero ng ID card para sa password, na dapat itago ninyo lamang kung sakaling mayroong taong magnanakaw.