Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Maaari bang magkaroon ng libreng pneumovax ang bata? Makakapag-apply ba kung ang pagpaparehistro ay nasa Taiwan ngunit

(1) Simula noong Enero 2, 2012, ang bata na may edad na 1-5 na may 0-6 na taon na Kard sa Pang-medikal na Tulong na Salapi ng Pamahalaan sa mga Bata ng Kawanihan ng Kalusugan ay maaaring magkaroon ng libreng bakuna ng streptococcus pneumoniae sa itinalagang ospital, ngunit silay ay dapat magbayad para sa bayad sa pagpaparehistro at eksaminasyon na tulad ng tinukoy sa pangkalusugang pangangalaga; iminumungkahi namin na kumuha ng bakuna sa sentro ng malusog na sebisyo para sa pagbawas ng mga may kaugnayang bayad. (Puna: Ang libreng pagbabakuna ng bagay na tinukoy ng Sentral ay ang mga grupo ng bata na may mataas na panganib at katamtaman ang kita at mga pamilyang mababa ang kita, may edad na mas mababa sa 5.) 
(2) Ang Plano ng Taipei sa Tulong na Salapi ng Pamahalaan sa Pangkalusugang Pangangalaga ng mga Bata ay nagbibigay ng tulong na salapi ng pamahalaan sa bahagyang bayad sa klinika sa pasyenteng nasa labas ng ospital, pang-emerhensiyamg tawag, ma-ospital at malusog na pagsusuri atbp para sa mga bata na 0-6 na taon at mga bata na kahit papaano ay nasa ikatlong pangsanggol (fetal) alinsunod sa pagiging karapat-dapat sa tulong na salapi ng pamahalaan, ng walang impluwensiya ng paninirahan.