Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paano lumahok sa pangkalusugang pangangalaga?

Paano lumahok sa pangkalusugang pangangalaga?  
1. Ang mga paraan upang lumahok sa pangkalusugang pangangalaga:
(1) Kung ang pagiging walang trabaho ngunit may kakayahan na ilagay sa seguro na umaasa sa asawa o mga malalapit na kamag-anak na may mga trabahong alinsunod sa mga batas, ikaw ay dapat mag-apply para sa seguro sa pagkakakilalan ng sambayahan sa nakasegurong yunit ng asawa o mga malalapit na kamag-anak. 
(2) Kung ang pagiging walang trabaho at pagiging walang asawa o mga malalapit na kamag-anak na maaasahan, ikaw ay dapat mag-apply para sa seguro sa opisina ng nayon (bayan, lungsod, distrito) kung saan matatagpuan ang pagpaparehistro. 
2. Maaari ka makipag-ugnayan sa Pambansang Kawanihan ng Kalusugan at Seguro ng Kagawaran ng Kalusugan ng Kabinete ng Taiwan para sa partikular na pagkilala ng pangkalusugang pangangalaga at kalkulasyon ng bayad atbp. (02-27065866)