Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paano makakapag-apply ang banyagang asawa para sa naturalisasyon para maging mamamayan namin?

I. Batayan ng Batas:
Batas ng Nasyonalidad at ang mga patakaran nito para sa pagsasakatuparan 

II. Mga Kondisyon sa Aplikasyon:  Ang dayuhang asawa na kasalukuyang may tirahan sa loob ng teritoryo ng Republika ng Taiwan (matapos makuha ang Alien Resident Certificate), may katotohanang legal na pagtira sa loob ng bansa nang kabuuang 183 araw bawat taon sa magkakasunod na 3 taon o higit pa, 20 taon gulang o higit pa at alinsunod sa Batas ng Republika ng Taiwan at sa batas ng sariling bayan, may kakayahang kumilos, walang hindi magandang asal at kilos, walang kriminal record sa pulis, may kaunting ari-arian o propesyonal na kakayahan, may kakayahang magsarili o kondisyong walang duda sa paggarantiya sa kabuhayan, may nakahandang dokumento na katibayan ng basic kakayahan sa wikang Intsik at basic impormasyon sa karapatan at obligasyon ng isang mamamayan, ay maaring mag-apply ng naturalisasyon sa Republika ng Taiwan. Dapat magbigay ng sertipikasyon ng pagkawala ng pagiging mamamayan ng pinanggalingang bansa sa loob ng 1 taon mula sa araw ng pagbigay ng permiso sa naturalisasyon mula sa Ministro ng Interior. Sa mga hindi makapagbigay ng sertipikasyon sa loob ng panahong ito, bukod sa mga nasiyasat ng Ministro ng Foreign Affairs na hindi makapagbigay ng sertipikasyon sa loob ng nakatakdang panahon dahil sa batas ng pinanggalingang bansa o dahil sa pamamaraan ng administratibo, dapat mag-apply ng extension sa panahon at ipawalang-bisa ang permiso sa naturalisasyon.

III.Hakbang para sa aplikasyon:
Ang mismong tao ay mag-aaplay nang sarili sa Opisina ng Household Rehistrasyon sa lugar ng kanyang tirahan rito sa Taiwan na siyang magbibigay sa Pamahalaan ng Lunsod o County at mapapasa sa Ministro ng Interior upang kumuha ng permiso.

IV. Documents Needed: 
(I)Form ng aplikasyon para sa naturalisasyon ng nasyonalidad. 
(II)Mga kagamitan sa sambahayan (Hindi kinakailangan para sa mga aplikante, at upang siyasatin ng Kawanihan ng Sambahayan. 
(III)Epektibong Katibayan sa Pagiging Banyaga o Katibayan ng Pagiging Permanenteng Residente. 
(V)Pantahanang Card ng Banyaga na bineripika at ibinigay ng Ahensiya ng Pambansang Imigrasyon. 
(VI)Katibayan ng Petsa ng Imigrasyon (Hindi kinakailangan para sa mga aplikante, at upang siyasatin ng Kawanihan ng Sambahayan). 
(IV)Ang sertipikasyon para sa kriminal na talaan ng pulis o ibang may kaugnayan na mga sertipikasyon (Para sa mga nag-aapply para sa naturalisasyon ng nasyonalidad na asawa ng aming mamamayan, ang layunin ng pagtira ay sa Katibayan ng Pagiging Banyaga ng Residente ng “Umaasa” ay hindi kinakailangan) na bineripika at ibinigay ng orihinal na pambansang pamahalaan. (Hindi kinakailangan para sa mga aplikante na naging asawa ng aming mga tao at ng walang tala ng pag-alis pagkatapos ng eliminasyon ng relasyong may-asawa).
(VII)Katunayan ng Kriminal na Tala sa Pulis sa panahon ng paninirahan sa Taiwan (Hindi kinakailangan para sa mga aplikante, at upang siyasatin ng Kawanihan ng Sambahayan).
(VIII)Mga katibayan para sa mga taong mayroong ilang ari-arian o propesyonal na kakayahan, may tiwala sa sarili, o may pagsunod sa garantiya sa buhay ( Hindi kinakailangan para sa mga taong mayroong Katibayan ng Pagiging Permanenteng Banyagang Residente o Katibayan ng Nasyonalidad ng Domestikasyon ng Republika ng Tsina).  
(IX)Mga katibayang tinukoy sa Aytem III ng mga pamantayan sa paghahatol sa pangunahing kakayahan sa wika at pangunahing  kaalaman ng mga pambansang karapatan at mga obligasyon para sa mga taong kumukuha ng naturalisasyon para makakuha ng nasyonalidad sa amin. (Hindi kinakailangan para sa mga taong mayroong Katibayan ng Nasyonalidad ng Domestikasyon ng Republika ng Tsina).
(X) Sertipikasyon para sa Estadong tungkol sa kasal.
(XI)2larawan (gaya ng detalye ng larawan para sa Pambansang Card sa Pagkakakilanlan. 
(XII)Halaga ng katibayan (Ang kabuuang halaga ay alinsunod sa mga kasalukuyang probisyon. Mangyaring magbayad sa postal order, at ang nagbabayad dapat ay ang Pangunahing Opisina (Home Office).
(XIII)Ibang mga dokumentong may kaugnayan sa pagpapatunay. 

◎ Sa mga dapat magbigay ng dokumentong nagmula at gawa sa dayuhang bayan, kailangan ipaberipika sa Consular Office ng Taiwan sa dayuhang bansa at muling ipaberipika sa Ministro ng Foreign Affairs. Sa mga dokumentong nagmula sa Embahada ng ibang bansa sa Taiwan o nagmula sa representatibong opisina na naririto sa Taiwan, kailangan ipaberipika sa Ministro ng Foreign Affairs. Kung ang dokumento ay nakasulat sa ibang wika, kailangan magbigay ng kalakip na dokumentong isinalin sa wikang Intsik, naberipika sa Consular Office ng Taiwan sa dayuhang bansa at muling pagberipikasyon ng Ministro ng Foreign Affairs o pagkilala at pagtatak ng notaryo sa loob ng bansa.