Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Para sa asawang banyaga na magpapakasal aming mga mamamayan at nag-aapply para sa naturalisasyon, paano mag-apply para sa naturalisasyon para maging mamamayan namin para sa mga anak niyang menor de edad siya at ibang mga banyagang tao?

I.Batayan ng Batas:
Batas ng Nasyonalidad at ang mga patakaran nito sa pagpapatupad namin.
 
II. Mga Kondisyon sa Aplikasyon:  Mga batang menor de edad, dayuhan man o stateless nationals, na ang kanilang ama, ina, adoptive ama o adoptive ina ay mamamayan ngayon ng Republika ng Taiwan, legal na naninirahan sa loob ng teritoryo ng Republika ng Taiwan, subalit wala pang buong 3 taon at walang ari-arian o propesyonal na kakayahan, kakayahang magsarili o kondisyong walang duda sa paggarantiya sa kabuhayan o basic kakayahan sa wikang Intsik at basic impormasyon sa karapatan at obligasyon ng isang mamamayan, ay maari pa ring mag-apply ng naturalisasyon sa Republika ng Taiwan.  Dapat magbigay ng sertipikasyon ng pagkawala ng pagiging mamamayan ng pinanggalingang bansa sa loob ng 1 taon mula sa araw ng pagbigay ng permiso sa naturalisasyon mula sa Ministro ng Interior, o mula sa araw ng pag-abot sa taon gulang, alinsunod sa batas ng pinanggalingang bansa na maaring magbitaw ng dating nasyonalidad. Sa mga hindi makapagbigay ng sertipikasyon sa loob ng panahong ito, bukod sa mga nasiyasat ng Ministro ng Foreign Affairs na hindi makapagbigay ng sertipikasyon sa loob ng nakatakdang panahon dahil sa batas ng pinanggalingang bansa o dahil sa pamamaraan ng administratibo, dapat mag-apply ng extension sa panahon at ipawalang-bisa ang permiso sa naturalisasyon.

III. Application Procedures: 
Ang taong menor de edad, sa pamamagitan ng kanyang ama, ina, legal na kinatawan o legal guardian, ay mag-aaplay sa Opisina ng Household Rehistrasyon sa lugar ng kanyang tirahan rito sa Taiwan na siyang magbibigay sa Pamahalaan ng Lunsod o County at mapapasa sa Ministro ng Interior upang kumuha ng permiso. 

IV. Documents Needed: 
(I)Application form para maging mamamayan namin. 
(II)Ang mga orihinal na dokumento at bersyon sa Intsik ay dapat beripikahin din ng mga notaryo para sertipikahin ang pagkawala ng orihinal ng mga banyagang nasyonalidad o ang walang nasyonalidad na bineripika ng mga embahada at nirepaso (bineripika) ng Ministeryo ng Banyaga; o alinsunod sa pagsang-ayon ng Aytem IX ng regulasyong ito, ang mga orihinal na dokumento at bersyon sa Instsik ay dapat ding beripikahin ng mga notaryo na ibinigay ng mga Misyong Pangbanyaga matapos ang pagbeberipika. 
(III)Epektibong Katibayan ng Pagiging Banyagang Residente o Katibayan ng Pagiging Permanenteng Banyagang Residente. 
(IV)Pantahanang Card ng Banyaga na bineripika at ibinigay ng Ahensiya ng Pambansang Imigrasyon. 
(V) Sertipikasyon ng kalagayan ng kasal
(VI)Katibayan ng talaan ng pulis na bineripika at ibinigay orihinal na pamahalaan ng bansa o ibang may kaugnayan na mga dokumento ng katibayan (Hindi ito kinakailangan para sa mga nasa mas bata sa edad na 14). 
(VII)Ilakip ang katunayan ng kasunduan ng mga magulang o legal na ahente. 
(IX)Ang mga magulang o mga gumaganap na magulang na mayroong mga katibayan ng dokumento ng aming nasyonalidad.
(X)Katibayan ng Kapanganakan at may kaugnayan na mga dokumento ng katibayan ng pagkakakilanlan ng mga relasyon ng magulang sa anak.
(XI)2 mga larawan (gaya ng detalye ng larawan para sa Pambansang Card sa Pagkakakilanlan). 
(XII) Halaga ng katibayan (Ang kabuuang halaga ay alinsunod sa mga kasalukuyang probisyon. Mangyaring magbayad sa postal order, at ang nagbabayad dapat ay ang Pangunahing Opisina o Home Office). 
(XIII)Ibang mga may kaugnayan na dokumento sa pagpapatunay. 

◎ Sa mga dapat magbigay ng dokumentong nagmula at gawa sa dayuhang bayan, kailangan ipaberipika sa Consular Office ng Taiwan sa dayuhang bansa at muling ipaberipika sa Ministro ng Foreign Affairs. Sa mga dokumentong nagmula sa Embahada ng ibang bansa sa Taiwan o nagmula sa representatibong opisina na naririto sa Taiwan, kailangan ipaberipika sa Ministro ng Foreign Affairs. Kung ang dokumento ay nakasulat sa ibang wika, kailangan magbigay ng kalakip na dokumentong isinalin sa wikang Intsik, naberipika sa Consular Office ng Taiwan sa dayuhang bansa at muling pagberipikasyon ng Ministro ng Foreign Affairs o pagkilala at pagtatak ng notaryo sa loob ng bansa.