尚未定義

May opisyal sa Revenue Service ng Lungsod ng Taipei, tagapagprotekta ng karapatan ng mga nagbabayad ng buwis. Kapag kailangan ninyo ang tulong ng Tax Protection Officer, tumawag sa 02-23949211 ext. 450、591 (11-8)

Upang maprotektahan ang karapatan ng mamamayang nagbabayad ng buwis, maaaring tumawag sa 02-23949211 ext. 450、591 kung kailangan ninyo ng tulong.
Video clip ng Tax Protection Officer nagproprotekta sa inyong karapatan sa pagbayad sa buwis (https://www.youtube.com/watch?v=3SMgz22WOds)
( Gawa ng Revenue Service ng Lungsod ng Taipei)
 
 

發布日期

2019-11-12