Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Tungkol sa bagong karagdagang ibang wika sa papel na katibayan ng pagtanggap (pag-asikaso) sa kasong nawawala ang tao (1-3)

A.  Isinasagawa ayon sa Ministro ng Interior Tai Nei Hu Tzi Bilang 1110250011, Enero 10, 2022 (kasama sa kalakip).
B.  Upang mapadali at mabigyan ng proteksyon ang karapatan ng bagong imigrante sa paggawa ng reklamo, dinagdagan ng Ministro ng Interior Ahensya ng Pulisya ang 7 wika (Ingles, Nipponggo, Korea, Vietnam, Indonesia, Thailand at Malaysia) sa papel na katibayan ng pagtanggap (pag-asikaso) ng kaso sa sistemang pamamahala sa mga taong nawawala. Nakasalin ang mga lugar na dapat punan at ang lugar sa pagsusulat ng puna ngunit sa wikang Tsino pa rin isusulat ang laman ng reklamo, at magsisimula ang pormal na paggamit nito mula 15:00, Disyembre 22, 2021.

Petsa ng Pagpapahayag

2022-01-19