Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Taon 2024 Talaan ng mga Libreng Aktibidad para sa Mag-anak sa Bakasyong Tag-init ng mga Kagawaran sa Lungsod ng Taipei(6-8)

Batay sa nilalaman ng mga aktibidad, may 9 na uri (Pagtatanghal ng Sining, Gawaing-Kamay, Kuwento sa Aklat at Sine, Workshop, Pag-aaral, Aktibidad at Karanasan, Paligsahan, Lektura at Komprehensibo). Iniimbitahang sumali ang mga bagong residente.

Petsa ng Pagpapahayag

2024-07-02