Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Saan makukuha ang maikling pagpapakilala sa pagliliwaliw sa Taipei?

Maaari kayong pumunta sa 12 mga sentro sa serbisyo sa paglalakbay sa Taipei upang makakuha ng Maikiling Pagpapakilala sa Pagliliwaliw sa Taipei, o ng direkta sa Media Publication Department of Sightseeing Spread Bureau in Central Zone, Floor 4, Municipal Government Building sa panahon ng oras ng trabaho upang makakuha nito, o maaari ninyong ipadala ang may sariling lokasyon ng tirahan na sobre sa Media Publication Department of Sightseeing Spread Bureau in Floor 4, No. 1, Municipal Government Road, Hsinyi District, Taipei at ipapadala namin ito sa lokasyon ng tirahan na inyong ibinigay.   
Domestikong halaga ng bayad sa koreo: NTD7 para sa isa at NTD10 para sa 2, 3, 4.
Sobre: Dapat mas malaki sa mga pangkaraniwan.
Tao para sa Pagkonsulta: Qiao Guanying
Numero ng telepono para sa pagkonsulta: Hotline ng Mamamayan ng Taipei 1999 (mangyaring i-dial ang 02-27208889 para sa nasa labas ng mga county at mga siyudad) ekstensyon 7570.