Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paano mag-apply para sa pagpaparehistro ng kasal kung ang banyagang asawa ay kasal sa aming mga mamamayan?

I.Batayan ng Batas:
Aytem 26 ng Batas sa Pagpaparehistro ng Sambahayan at Aytem 982 ng Batas Sibil

II. Mga Pamamaraan ng Aplikasyon:
Mag-apply sa lokal na Ugnayang Pansibil ng aming mga mamamayan sa pamamagitan ng kliyente.
Kapag hindi maaaring mag-apply para sa sarili, siya ay dapat magbigay ng Pahayag ng Kahalili para mag-apply pagkatapos beripikahin ng Ugnayang Pansibil (Kung ang Pahayag ng Kahalili ay isinulat sa ibang bansa, at bineripika ng mga opisina namin sa ibang bansa).  

III. Mga Kinakailangang Dokumento:
(I)Magpakasal ng lokal 
1、Rehistro ng Sambahayan ng aming mga mamamayan, Pambansang Card ng ID, selyo at pati 1 larawan na kinunan ng kamakailang 2 taon, at ang halaga ng NTD50 kada isa para sa pagbabago ng katibayan. 
2、Katibayan ng Kasal. 
3、Mga dokumento ng katibayan ng pagkakakilanlan ng banyagang asawa, pahayag ng paghirang sa pangalan ng Intsik at isang katibayan ng mga dokumento na bineripika ng mga opisina ng aming mga embahada.   

(II) Magpakasal sa ibang bansa 
1、Rehistro ng Sambahayan n gaming mga mamamayan, pambansang ID Card, at selyo. 
2、Mga dokumento ng katibayan ng kasal na bineripika ng aming mga opisina at pahayag ng paghirang sa pangalang Instik para sa banyagang asawa, o ang orihinal at Instik na tagapagsalin sa ibang wika ng kumpletong rehistrasyon ng kasal (o rehistro ng kasal) nag-aapply sa lokal na pamahalaan    

IV. Mga Abiso: 
 (I) Kapag nag-aapply para sa pagpaparehistro ng kasal ng banyagang asawa, dapat patunayan niya nang nakasulat ang pangalang Intsik, ang kaniyang apelyido ay dapat sumunod sa kaugaliang paggamit ng apelyido ng aming mga mamamayan.
 (II) Mula Mayo 23,2008ang kasal ay magiging epektibo para sa pagpaparehistro at ang kapwa mga kliyente ang mga aplikante, ngunit para sa kasal o sa epektibong kasal bago mag Mayo 23, 2008dapat itong kumuha ng isang kliyente bilang aplikante.