Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paano mag-apply ng pagapaprehistro ng kapanganakan para sa mga anak ng banyagang asawa at ng aming mamamayan?

I.Batayan ng Batas: 
Aytem 4, 6, 29, 47, 48, 49, 79 ng Batas sa Pagpaparehistro ng Sambahayan at Aytem 10 ng Batas ng Imigrasyon.

II.Mga Pamamaraan ng Aplikasyon: 
(I)Ipinanganak sa bansa: Mag-apply sa lokal na Ugnayang Pansibil ng mga magulang, mga lolo at lola, may-ari ng bahay, kasamang nakatira o mga gumaganap na tagapag-alagang magulang. 
(II)Ipinanganak sa ibang bansa:  Mag-apply para sa unang pagpaparehistro ng sambahayan sa lokal na Ugnayang Pansibil ng may-ari ng bahay o legal na ahente kasama ang Katibayan ng Pagiging Residente (Mag-apply sa Ahensiya ng Pambansang Imigrasyon alinsunod sa mga probisyon ng Batas ng Imigrasyon. 
(III)Kapag hindi makapag-apply para sa kanyang sarili, siya ay maaaring magbigay ng Pahayag ng Kahalili para pagkatiwalaan ang isang tao (Kung ang Pahayag ng Kahalili ay isinulat sa ibang bansa, ito ay dapat beripikahin ng aming mga opisina sa ibang bansa).  

III.Mga Kinakailangang Dokumento:
(I)Ipinanganak sa bansa 
1、Rehistro ng Sambahayan, Pambansang ID Card at Selyo ng aplikante.
2、Katibayan ng Kapanganakan at Kasuduan para sa Apelyido ng mga Anak. 

(II)Ipinanganak sa ibang bansa 
1、Rehistro ng Sambahayan, at Pambansang ID card at selyo ng may-ari ng bahay o legal na ahente na nag-aapply para sa unang pagpaparehistro ng sambahayan. 
2、Katibayan ng Pagiging Residente. 

(III)Kapag hindi makapag-apply para sa kanyang sarili, siya ay maaaring magbigay ng Pahayag ng Kahalili para pagkatiwalaan ang isang tao (Kung ang Pahayag ng Kahalili ay isinulat sa ibang bansa, ito ay dapat beripikahin ng aming mga opisina sa ibang bansa).

IV. Mga Abiso:
(I)Matapos ang pagwawasto sa paglalathala ng Batas ng Nasyonalidad noong Pebrero 9, 2000ang mga anak ng aming kababaihan at banyagang kalalakihan na ipinanganak sa aming bansa at sa panahon ng pag-iral ng kasal ay maaaring mag-apply para sa pagpaparehistro ng kapanganakan sa rehistradong tirahan ng ina nito. Ang mga menor de edad ng pagwawasto sa paglalathala ng Batas ng Nasyonalidad, na mga batang ipinanganak bago mag-Pebrero 10, 1980 ay maaaring mag-apply ng Katibayan sa pagiging Residente sa Ahensiya ng Imigrasyon para sa unang pag-aapply para sa pagpaparehistro ng sambahayan.  
(II)Kapag nag-aapply para sa kapanganakan ng mga anak o unang pagtatakda ng pagpaparehistro ng sambahayan, ang pagpapangalan ay dapat sumunod sa kaugaliang paggamit ng pangalan ng aming bansa.