Lumaktaw sa pangunahing bloke ng nilalaman

Paano mag-apply para sa pagpaparehistro ng diborsiyo kung ang banyagang asawa ay diborsiyado sa aming mamamayan?

I.Batayan ng Batas:
Aytem 26 ng Batas sa Pagpaparehistro ng Sambahayan 

II. Mga Pamamaraan ng Aplikasyon: 
(I)Kumuha ng lokal na diborsiyo 
1. Diborsiyo sa pamamagitan ng kasunduan 
(1)Mag-apply para dito sa anumang Kawanihan ng Sambahayan sa rehistradong tirahan para sa aming mamamayan ng parehong mga kliyente.
(2)Kapag ang kliyente ay hindi maka-apply para sa kanyang sarili, dapat niyang ipagkatiwala sa isang tao para gawin ito ng may kalakip na Pahayag ng Kahalili na bineripika ng Kawanihan ng Sambahayan.
(3)Ito ay epektibo sa petsa ng pagpaparehistro ng diborsiyo ng Kawanihan ng Sambahayan. 
 2.Kautusan ng diborsiyo o pinamagitanan (inayos) na diborsiyo 
(1)Mg-apply nito sa alinmang Kawanihan ng Sambahayan sa rehistradong tirahan sa aming bansa ng parehong mga kliyente o isang kliyente. 
(2)Kapag ang kliyente ay hindi makapag-apply para sa kanyang sarili, dapat niyang ipagkatiwala sa isang tao para gawin ito ng may kalakip na Pahayag ng Kahalili na bineripika ng Kawanihan ng Sambahayan. 
(3)Ito ay epektibo sa kinumpirmang petsa na inutos ng korte.  

(II)Kumuha ng diborsiyo sa ibang bansa 
1.Mag-apply sa lokal na Ugnayang Pansibil ng aming mamamayan sa pamamagitan ng parehong partido o isang partido (para lamang sa kautusan ng diborsiyo). 
2.Kapag ang kliyente ay hindi makapag-apply para sa kanyang sarili, siya ay dapat magbigay ng Pahayag ng Kahalili para mag-apply pagkatapos beripikahin ng Ugnayang Pansibil (Kung ang Pahayag ng Kahalili ay isinulat sa ibang bansa, ito ay dapat beripikahin ng aming mga opisina sa ibang bansa).  

III. Mga Kinakailangang Dokumento 
(I)Kumuha ng lokal na diborsiyo 
1、Rehistro ng Sambahayan ng aming mamamayan.
2、Kasunduan ng Diborsiyo o Kautusan ng Diborsiyo at Kinumpirmang Katibayan o orihinal ng pinamagitanan (inayos) na talaan na bineripika ng korte.  
3、ID Card at Selyo and Seal (o Pirma) ng aplikante, pagbabago ng katibayan ( 1 larawan sa 2 taon at halagang NTD50).  

(II)Kumuha ng diborsiyo sa ibang bansa 
1、Rehistro ng Sambahayan ng aming mamamayan. 
2、Ang kasunduan ng diborsiyo ay dapat beripikahin ng aming mga embahada at isinalin sa Intsik para sa beripikasyon ng mga unit ng embahada o bineripika ng Banyagang Ministeryo ng Ugnayang Pang-konsulado o bineripika ng korte o ginawa sa orihinal na sertipikasyon ng mga sibil na notaryo, o nag-apply para sa orihinal o bersyon sa Intsik ng rehistrasyon ng diborsiyo (o rehistro ng diborsiyo) sa lokal na pamahalaan.